About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SlipperyJim
Last Updated: 08/27/05 01:00
Viewed 12388 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 64.71%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6442)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 46:19
Þaidime praëjusios dienos 165 dienos
Þaidimas iðsaugotas 184
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 37
Perdaþyti automobiliai 30
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
98 ið 141 bandymø
69.5%
Perpurkðti grafitai 41 out of 100
41%
Nuotraukos 2 out of 50
4%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 6 out of 50
12%
Didþiausias ðtangos svoris 280lbs
Sunkiausi svarmenys 100lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 63.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6100
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 30%
Seksualumas 13%
Raumenys 91%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 55%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 83%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 16
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 4
Aplankytos prostitutës 7
Progresas su Denise 58.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 24
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 19
Verbuoti gaujos nariai 158
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 65
Viso nuþudyta gaujø nariø 119
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 990
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $262.820,00
Mados biudþetas $6.701,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.340,00
Kirpyklø biudþetas $800,00
Prostituèiø biudþetas $182,00
Striptizo klubø biudþetas $440,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $400,00
Maisto biudþetas $326,00
Visas apsipirkimo biudþetas $272.087,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.400,00
Nuosavybës biudþetas $518.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $7.879,00
Loðimuose laimëti pinigai $51.137,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $50.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 3
Vagystëmis uþdirbti pinigai $180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $180,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13760 ið 21436
64.19%
Sunaudota sprogmenø (kg) 157
Tavo nuþudyti þmonës 2135
Kitø nuþudyti þmonës 666
Nuþudyti nusikaltëliai 15
Nuþudyti gaujø nariai 890
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1923
Sunaikinti automobiliai/motociklai 732
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 112
Pridaryta þalos uþ $1.974.597,00
Perðautos padangos 157
Ðûviai á galvà 519
Sukelti gaisrai 640
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 225
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 195
Paisekimas 69.5%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 415º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 982.48ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:14
Toliausiai ant priekinio rato 224.36ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 20.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5015862.46ft
Pësèiomis nueita 510064.94ft
Plaukte nuplaukta 13360.83ft
Automobiliu nuvaþiuota 2419311.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 211636.89ft
Motociklu nuvaþiuota 952758.81ft
Laivu nuplaukta 119655.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 224313.09ft
Lëktuvu nuskrista 521277.69ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 30383.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 13100.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:49
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 4:09
Laikas su raketine kuprine 0:11
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 2
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 5
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 8
Uþgesinti gaisrai 50
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 1
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 8 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 7
Padarytos nuotraukos 33
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:36
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:42
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!