About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sivy
Last Updated: 07/22/05 15:18
Viewed 10838 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 78.07%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7929)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 48:25
Miniête dni w grze 190 dni
Iloœæ zapisañ gry 277
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 77
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
111 po 164 próbach
67.68%
Zamalowane tagi 37 out of 100
37%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 6
Najdalszy skok na rowerze 65.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3710
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 20%
Wytrzyma³oœæ 59%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 38%
Musku³y 71%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 61%
Umiejêtnoœæ latania 75%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 29
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 50.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 38.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 46
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 84.91%
Utrzymane terytoria 45
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 45
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 154
Zabici zrekrutowani 81
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 99
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1796
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $171 480,00
Kasa wydana na modê $91 260,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 355,00
Kasa wydana na fryzjera $1 275,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $260,00
Kasa wydana na tuning aut $1 070,00
Kasa wydana na jedzenie $185,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $266 625,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $999 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $906 000,00
Kasa wygrana w kasynach $1 400 000,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $400 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $60 000,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
19523 z 27292
71.53%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 137
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3139
Ludzie zniszczeni przez innych 527
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1673
Zabicia od ostatniego zapisania gry 33
Zanotowane zabójstwa 2888
Zniszczone pojazdy ziemne 355
Zniczone ³odzie 9
Zniszczone helikoptery i samoloty 122
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 967 300,00
Liczba przebitych kó³ 322
Liczba strza³ów w g³owê 1558
Wywo³ane po¿ary 619
Policja
Iloœæ ³apówek 9
Liczba zdobytych gwiazdek 347
Liczba straconych gwiazdek 273
EfektywnoϾ 67.68%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 463.33ft
Najwy¿szy skok 79
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 324º
Unikalne skoki znalezione 45 out of 70
64.29%
Unikalne skoki wykonane 41 out of 70
58.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 224.81ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 171.29ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:55
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5774583.64ft
Dystans pokonany na nogach 543177.69ft
Dystans pokonany wp³aw 8546.89ft
Dystans pokonany samochodem 2899735.25ft
Dystans pokonany rowerem 219467.52ft
Dystans pokonany motocyklem 1431550.25ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 26302.82ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 143041.22ft
Dystans pokonany samolotem 492295.34ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3193.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 7273.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:33
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 2:36
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:08
Czas lotu 0:59
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 5
Ludzie uratowani w misji medyka 20
Kasa zarobiona w taksówce $169,00
Podwiezieni pasa¿erowie 2
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 000,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 120
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:09
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:03
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:14
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:38
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:05
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:00
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!