About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sivy
Last Updated: 07/22/05 15:18
Viewed 10840 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 78.07%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7929)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 48:25
Þaidime praëjusios dienos 190 dienos
Þaidimas iðsaugotas 277
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 77
Gimnastikos salë aplankyta 15
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
111 ið 164 bandymø
67.68%
Perpurkðti grafitai 37 out of 100
37%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 6
Tolimiausias metimas 65.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3710
Þaidëjo statistikos
Storumas 20%
Iðtvermë 59%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 38%
Raumenys 71%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 61%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 29
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 50.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 38.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 46
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 84.91%
Priklausanèios teritorijos 45
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 45
Verbuoti gaujos nariai 154
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 81
Viso nuþudyta gaujø nariø 99
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1796
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $171.480,00
Mados biudþetas $91.260,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.355,00
Kirpyklø biudþetas $1.275,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $260,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $1.070,00
Maisto biudþetas $185,00
Visas apsipirkimo biudþetas $266.625,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.300,00
Nuosavybës biudþetas $999.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $906.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.400.000,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $400.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $60.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
19523 ið 27292
71.53%
Sunaudota sprogmenø (kg) 137
Tavo nuþudyti þmonës 3139
Kitø nuþudyti þmonës 527
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 1673
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 33
Viso teisëtø nuþudymø 2888
Sunaikinti automobiliai/motociklai 355
Sunaikinti laivai 9
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 122
Pridaryta þalos uþ $1.967.300,00
Perðautos padangos 322
Ðûviai á galvà 1558
Sukelti gaisrai 619
Policija
policijos kyðiai 9
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 347
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 273
Paisekimas 67.68%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 463.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 79
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 324º
Rasti unikalûs ðuoliai 45 out of 70
64.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 41 out of 70
58.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 224.81ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 171.29ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:55
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5774583.64ft
Pësèiomis nueita 543177.69ft
Plaukte nuplaukta 8546.89ft
Automobiliu nuvaþiuota 2899735.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 219467.52ft
Motociklu nuvaþiuota 1431550.25ft
Laivu nuplaukta 26302.82ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 143041.22ft
Lëktuvu nuskrista 492295.34ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 3193.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7273.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:33
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:36
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:59
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 5
Greitàja iðgelbëti þmonës 20
Taksi uþdirbti pinigai $169,00
Nuveþti keleiviai 2
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.000,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 120
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:20
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:03
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:14
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:38
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:05
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:00
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!