About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SilentHitz
Last Updated: 07/20/05 02:51
Viewed 10746 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 71.66%
Ranking kryminalny Hoo-rider (12145)
Ostatnia Wykonana Misja Country Endurance
Czas grania 213:00
Miniête dni w grze 699 dni
Iloœæ zapisañ gry 666
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 220
Liczba zjedzonych posi³ków 711
Przemalowania samochodów 67
Iloœæ odwiedzin na si³owni 91
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
108 po 208 próbach
51.92%
Zamalowane tagi 55 out of 100
55%
Zrobione zdjêcia 6 out of 50
12%
Zebrane podkowy 11 out of 50
22%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2640
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 51%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 88%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 100%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 2
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 62
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 47
Zabici zrekrutowani 9
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 186
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3574
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $956 640,00
Kasa wydana na modê $26 458,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 330,00
Kasa wydana na fryzjera $350,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $260,00
Kasa wydana na tuning aut $13 635,00
Kasa wydana na jedzenie $1 422,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $998 685,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $657 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 314 668,00
Kasa wygrana w kasynach $14 998 460,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $250 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 16
Kasa zarobiona na w³amaniach $1 520,00
Najwiêkszy ³up $980,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31828 z 68647
46.36%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 154
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5571
Ludzie zniszczeni przez innych 1100
Zniszczeni kryminaliœci 80
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3487
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 5336
Zniszczone pojazdy ziemne 1162
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 100
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 133 795,00
Liczba przebitych kó³ 356
Liczba strza³ów w g³owê 2394
Wywo³ane po¿ary 622
Policja
Iloœæ ³apówek 23
Liczba zdobytych gwiazdek 691
Liczba straconych gwiazdek 646
EfektywnoϾ 51.92%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 183.33ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 298º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3688.80ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:53
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 15.62ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:05
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12606268.27ft
Dystans pokonany na nogach 3890727.00ft
Dystans pokonany wp³aw 5992.12ft
Dystans pokonany samochodem 5249307.00ft
Dystans pokonany rowerem 99109.27ft
Dystans pokonany motocyklem 1793237.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 71885.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 29386.38ft
Dystans pokonany helikopterem 204514.94ft
Dystans pokonany samolotem 1073121.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 188986.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 24:46
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 4:09
Czas lotu 2:05
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 035,00
Poziom alfonsa 3
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 4
Pstrykniête zdjêcia 281
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:25
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:53
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:45
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:30
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:52
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:57
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:39
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!