About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SilentHitz
Last Updated: 07/20/05 02:51
Viewed 10736 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 71.66%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (12145)
Paskutinë Pereita Misija Country Endurance
Þaidimo laikas 213:00
Þaidime praëjusios dienos 699 dienos
Þaidimas iðsaugotas 666
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 220
Suvalgyti patiekalai 711
Perdaþyti automobiliai 67
Gimnastikos salë aplankyta 91
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
108 ið 208 bandymø
51.92%
Perpurkðti grafitai 55 out of 100
55%
Nuotraukos 6 out of 50
12%
Surinktos pasagos 11 out of 50
22%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2640
Þaidëjo statistikos
Storumas 51%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 88%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Captain
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 2
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 62
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 47
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 9
Viso nuþudyta gaujø nariø 186
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3574
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $956.640,00
Mados biudþetas $26.458,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.330,00
Kirpyklø biudþetas $350,00
Prostituèiø biudþetas $56,00
Striptizo klubø biudþetas $260,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.635,00
Maisto biudþetas $1.422,00
Visas apsipirkimo biudþetas $998.685,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.300,00
Nuosavybës biudþetas $657.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.314.668,00
Loðimuose laimëti pinigai $14.998.460,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $250.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $10.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 16
Vagystëmis uþdirbti pinigai $1.520,00
Didþiausias vagysèiø grobis $980,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
31828 ið 68647
46.36%
Sunaudota sprogmenø (kg) 154
Tavo nuþudyti þmonës 5571
Kitø nuþudyti þmonës 1100
Nuþudyti nusikaltëliai 80
Nuþudyti gaujø nariai 3487
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 5336
Sunaikinti automobiliai/motociklai 1162
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 100
Pridaryta þalos uþ $3.133.795,00
Perðautos padangos 356
Ðûviai á galvà 2394
Sukelti gaisrai 622
Policija
policijos kyðiai 23
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 691
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 646
Paisekimas 51.92%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 183.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 298º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3688.80ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:53
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 15.62ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:05
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:05
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12606268.27ft
Pësèiomis nueita 3890727.00ft
Plaukte nuplaukta 5992.12ft
Automobiliu nuvaþiuota 5249307.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 99109.27ft
Motociklu nuvaþiuota 1793237.63ft
Laivu nuplaukta 71885.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 29386.38ft
Sraigtasparniu nuskrista 204514.94ft
Lëktuvu nuskrista 1073121.50ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 188986.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 24:46
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 4:09
Skrydþiø laikas 2:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.035,00
Sàvadavimo lygis 3
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 4
Padarytos nuotraukos 281
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:25
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:53
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:45
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:57
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:39
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!