About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Silenced_
Last Updated: 06/19/05 19:51
Viewed 12188 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 43.85%
Ranking kryminalny Jacker (4257)
Ostatnia Wykonana Misja Fender Ketchup
Czas grania 21:28
Miniête dni w grze 88 dni
Iloœæ zapisañ gry 121
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 18
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
76 po 102 próbach
74.51%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 1 out of 50
2%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6550
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 35%
Pojemnoœæ p³uc 70%
Seksapil 36%
Musku³y 73%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 24%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 33%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 30%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 6
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 24.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 5
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 16
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 24
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 30
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 211
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $19 200,00
Kasa wydana na modê $435,00
Kasa wydana na tatua¿e $990,00
Kasa wydana na fryzjera $600,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $2 470,00
Kasa wydana na jedzenie $52,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $23 597,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $200 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $302 012,00
Kasa wygrana w kasynach $183 210,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $40 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $5 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
5099 z 11046
46.16%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 66
Ludzie zniszczeni przez ciebie 872
Ludzie zniszczeni przez innych 209
Zniszczeni kryminaliœci 2
Zniszczeni cz³onkowie gangów 188
Zabicia od ostatniego zapisania gry 1
Zanotowane zabójstwa 753
Zniszczone pojazdy ziemne 193
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 92
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 439 413,00
Liczba przebitych kó³ 88
Liczba strza³ów w g³owê 333
Wywo³ane po¿ary 1100
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 164
Liczba straconych gwiazdek 119
EfektywnoϾ 74.51%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 176.67ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 222º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 365.69ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:23
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:23
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2371751.78ft
Dystans pokonany na nogach 252488.13ft
Dystans pokonany wp³aw 6965.69ft
Dystans pokonany samochodem 1236851.38ft
Dystans pokonany rowerem 51214.54ft
Dystans pokonany motocyklem 443455.09ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 22286.19ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 118184.13ft
Dystans pokonany samolotem 172159.97ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 46623.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 21523.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 7:07
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 7:13
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:10
Czas lotu 0:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 2
Ludzie uratowani w misji medyka 3
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 7 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 23
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:24
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 3
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:09
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!