About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Shooting_Mad
Last Updated: 09/12/05 20:41
Viewed 11728 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.75%
Ranking kryminalny Jacker (4173)
Ostatnia Wykonana Misja San Fierro Fastlane
Czas grania 19:37
Miniête dni w grze 62 dni
Iloœæ zapisañ gry 55
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 40
Liczba zjedzonych posi³ków 10
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 7
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
93 po 115 próbach
80.87%
Zamalowane tagi 47 out of 100
47%
Zrobione zdjêcia 12 out of 50
24%
Zebrane podkowy 2 out of 50
4%
Zebrane ostrygi 19 out of 50
38%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2930
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 5%
Wytrzyma³oœæ 73%
Respekt 24%
Pojemnoœæ p³uc 60%
Seksapil 26%
Musku³y 34%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 63%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 73%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 70%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 29.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 2
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 6
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 57
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $500,00
Kasa wydana na modê $941,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $250,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $69,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 760,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $312 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 4
Kasa zarobiona na w³amaniach $320,00
Najwiêkszy ³up $320,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
2450 z 3695
66.31%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 53
Ludzie zniszczeni przez ciebie 571
Ludzie zniszczeni przez innych 164
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 34
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 446
Zniszczone pojazdy ziemne 131
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 85
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $886 095,00
Liczba przebitych kó³ 60
Liczba strza³ów w g³owê 150
Wywo³ane po¿ary 263
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 150
Liczba straconych gwiazdek 96
EfektywnoϾ 80.87%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 230.00ft
Najwy¿szy skok 7
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 457º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1110.16ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:36
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 231.89ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 111.19ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2959459.51ft
Dystans pokonany na nogach 200305.77ft
Dystans pokonany wp³aw 21778.79ft
Dystans pokonany samochodem 1727339.13ft
Dystans pokonany rowerem 107943.53ft
Dystans pokonany motocyklem 457238.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 121749.75ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 71964.80ft
Dystans pokonany samolotem 232262.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 15310.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3566.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:32
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 79
Kasa zarobiona w taksówce $286,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 690,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 17
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 25
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:26
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:21
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:55
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:34
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:42
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:02
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:20
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:52
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:14
Najlepszy czas w Heli Hell 7:36

Get Stats Like These!