About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Shooting_Mad
Last Updated: 09/12/05 20:41
Viewed 11779 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 57.75%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4173)
Paskutinë Pereita Misija San Fierro Fastlane
Þaidimo laikas 19:37
Þaidime praëjusios dienos 62 dienos
Þaidimas iðsaugotas 55
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 40
Suvalgyti patiekalai 10
Perdaþyti automobiliai 7
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
93 ið 115 bandymø
80.87%
Perpurkðti grafitai 47 out of 100
47%
Nuotraukos 12 out of 50
24%
Surinktos pasagos 2 out of 50
4%
Surinktos kriauklës 19 out of 50
38%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2930
Þaidëjo statistikos
Storumas 5%
Iðtvermë 73%
Pagarba 24%
Plauèiø talpa 60%
Seksualumas 26%
Raumenys 34%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 63%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 73%
Dviraèiø vairavimo gabumai 70%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 3
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 29.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Gangster
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 6
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 57
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $500,00
Mados biudþetas $941,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $250,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $69,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.760,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $312.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 4
Vagystëmis uþdirbti pinigai $320,00
Didþiausias vagysèiø grobis $320,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
2450 ið 3695
66.31%
Sunaudota sprogmenø (kg) 53
Tavo nuþudyti þmonës 571
Kitø nuþudyti þmonës 164
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 34
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 446
Sunaikinti automobiliai/motociklai 131
Sunaikinti laivai 2
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 85
Pridaryta þalos uþ $886.095,00
Perðautos padangos 60
Ðûviai á galvà 150
Sukelti gaisrai 263
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 150
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 96
Paisekimas 80.87%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 230.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 7
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 457º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1110.16ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:36
Toliausiai ant priekinio rato 231.89ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 111.19ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2959459.51ft
Pësèiomis nueita 200305.77ft
Plaukte nuplaukta 21778.79ft
Automobiliu nuvaþiuota 1727339.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 107943.53ft
Motociklu nuvaþiuota 457238.94ft
Laivu nuplaukta 121749.75ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 71964.80ft
Lëktuvu nuskrista 232262.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 15310.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3566.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:28
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:09
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 79
Taksi uþdirbti pinigai $286,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.690,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.600,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 17
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 25
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:26
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:21
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:55
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:34
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:42
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:02
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:20
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:52
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 5:14
Geriausias laikas - Heli Hell 7:36

Get Stats Like These!