About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Shadowito
Last Updated: 06/25/05 20:38
Viewed 11941 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 75.94%
Ranking kryminalny Shooter (6251)
Ostatnia Wykonana Misja Into The Country
Czas grania 31:32
Miniête dni w grze 126 dni
Iloœæ zapisañ gry 183
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 240
Liczba zjedzonych posi³ków 34
Przemalowania samochodów 13
Iloœæ odwiedzin na si³owni 19
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
119 po 145 próbach
82.07%
Zamalowane tagi 7 out of 100
7%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 12 out of 50
24%
Zebrane ostrygi 3 out of 50
6%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3180
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 40%
Seksapil 45%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 90%
Umiejêtnoœæ latania 80%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 45%
Hazard 0%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 10
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 33.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 23
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 43.40%
Utrzymane terytoria 23
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 23
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 3
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 14
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 740
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $20 980,00
Kasa wydana na modê $9 275,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 335,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $34 850,00
Kasa wydana na jedzenie $219,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $64 159,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $772 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14040 z 24150
58.14%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 124
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1945
Ludzie zniszczeni przez innych 305
Zniszczeni kryminaliœci 10
Zniszczeni cz³onkowie gangów 697
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1602
Zniszczone pojazdy ziemne 489
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 119
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 934 597,00
Liczba przebitych kó³ 109
Liczba strza³ów w g³owê 897
Wywo³ane po¿ary 838
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 3951
Liczba straconych gwiazdek 124
EfektywnoϾ 82.07%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 260.00ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 413º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 1 out of 70
1.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1864.63ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:38
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 281.99ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 200.56ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:17
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4477753.85ft
Dystans pokonany na nogach 380998.41ft
Dystans pokonany wp³aw 5801.51ft
Dystans pokonany samochodem 2043892.25ft
Dystans pokonany rowerem 84087.95ft
Dystans pokonany motocyklem 1024118.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28025.36ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 4249.97ft
Dystans pokonany helikopterem 141453.02ft
Dystans pokonany samolotem 617373.56ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 77876.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 69876.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 10:53
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 15:37
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:18
Czas lotu 1:15
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 035,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 1
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 11
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:42
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:43
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:09
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:36
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:53
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:38
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!