About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Shadowito
Last Updated: 06/25/05 20:38
Viewed 11933 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 75.94%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6251)
Paskutinë Pereita Misija Into The Country
Þaidimo laikas 31:32
Þaidime praëjusios dienos 126 dienos
Þaidimas iðsaugotas 183
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 240
Suvalgyti patiekalai 34
Perdaþyti automobiliai 13
Gimnastikos salë aplankyta 19
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
119 ið 145 bandymø
82.07%
Perpurkðti grafitai 7 out of 100
7%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 12 out of 50
24%
Surinktos kriauklës 3 out of 50
6%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3180
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 40%
Seksualumas 45%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 90%
Skraidymo gabumai 80%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 45%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 10
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 1
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 33.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 23
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 43.40%
Priklausanèios teritorijos 23
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 23
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 14
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 740
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $20.980,00
Mados biudþetas $9.275,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.335,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $34.850,00
Maisto biudþetas $219,00
Visas apsipirkimo biudþetas $64.159,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $772.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14040 ið 24150
58.14%
Sunaudota sprogmenø (kg) 124
Tavo nuþudyti þmonës 1945
Kitø nuþudyti þmonës 305
Nuþudyti nusikaltëliai 10
Nuþudyti gaujø nariai 697
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1602
Sunaikinti automobiliai/motociklai 489
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 119
Pridaryta þalos uþ $1.934.597,00
Perðautos padangos 109
Ðûviai á galvà 897
Sukelti gaisrai 838
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 3951
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 124
Paisekimas 82.07%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 413º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 1 out of 70
1.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1864.63ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:38
Toliausiai ant priekinio rato 281.99ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 200.56ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:17
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:17
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4477753.85ft
Pësèiomis nueita 380998.41ft
Plaukte nuplaukta 5801.51ft
Automobiliu nuvaþiuota 2043892.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 84087.95ft
Motociklu nuvaþiuota 1024118.50ft
Laivu nuplaukta 28025.36ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 4249.97ft
Sraigtasparniu nuskrista 141453.02ft
Lëktuvu nuskrista 617373.56ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 77876.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 69876.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 10:53
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 15:37
Laikas su raketine kuprine 0:18
Skrydþiø laikas 1:15
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.035,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 11
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:34
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:42
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:43
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:05
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:09
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:36
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:53
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:38
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!