About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Shadow
Last Updated: 06/20/05 12:57
Viewed 11634 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 57.22%
Ranking kryminalny Jacker (4686)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 19:49
Miniête dni w grze 91 dni
Iloœæ zapisañ gry 164
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 4
Przemalowania samochodów 7
Iloœæ odwiedzin na si³owni 5
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
100 po 113 próbach
88.5%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 94.44ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 37%
Respekt 54%
Pojemnoœæ p³uc 50%
Seksapil 18%
Musku³y 91%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 24%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 25%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 3
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 27.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 6
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 11.32%
Utrzymane terytoria 6
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 20
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 207
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $77 000,00
Kasa wydana na modê $211,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 380,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $0,00
Kasa wydana na jedzenie $24,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $79 265,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $250 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
6729 z 14865
45.27%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 82
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1136
Ludzie zniszczeni przez innych 199
Zniszczeni kryminaliœci 5
Zniszczeni cz³onkowie gangów 183
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1002
Zniszczone pojazdy ziemne 215
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 95
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 204 494,00
Liczba przebitych kó³ 73
Liczba strza³ów w g³owê 451
Wywo³ane po¿ary 436
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 161
Liczba straconych gwiazdek 128
EfektywnoϾ 88.5%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 246.67ft
Najwy¿szy skok 8
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 163º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 4 out of 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 785.30ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 72.95ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:39
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:39
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2593562.95ft
Dystans pokonany na nogach 239305.16ft
Dystans pokonany wp³aw 5366.71ft
Dystans pokonany samochodem 1433810.00ft
Dystans pokonany rowerem 21739.06ft
Dystans pokonany motocyklem 367670.66ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 20954.49ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 78450.06ft
Dystans pokonany samolotem 417776.81ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 3443.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 5046.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:30
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:15
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:06
Czas lotu 0:47
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 30
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:35
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:05
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:20
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!