About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sean
Last Updated: 07/16/06 11:28
Viewed 11129 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 80.75%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8854)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 59:16
Miniête dni w grze 229 dni
Iloœæ zapisañ gry 310
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 60
Liczba zjedzonych posi³ków 48
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 24
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
117 po 174 próbach
67.24%
Zamalowane tagi 83 out of 100
83%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 3 out of 50
6%
Zebrane ostrygi 2 out of 50
4%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 6010
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 9%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 92%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 97%
Umiejêtnoœæ latania 65%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 10
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 61.00%
Postêp z Millie 29.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 16
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 54
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1740
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $96 500,00
Kasa wydana na modê $32 059,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 785,00
Kasa wydana na fryzjera $300,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $100,00
Kasa wydana na tuning aut $3 700,00
Kasa wydana na jedzenie $401,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $133 945,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $39 175 428,00
Kasa wygrana w kasynach $45 400 612,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $680 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 16
Liczba sprzedanych ³upów 27
Kasa zarobiona na w³amaniach $5 220,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15163 z 27030
56.1%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 65
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3341
Ludzie zniszczeni przez innych 509
Zniszczeni kryminaliœci 68
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1652
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2827
Zniszczone pojazdy ziemne 706
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 119
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 734 277,00
Liczba przebitych kó³ 195
Liczba strza³ów w g³owê 1028
Wywo³ane po¿ary 598
Policja
Iloœæ ³apówek 2
Liczba zdobytych gwiazdek 367
Liczba straconych gwiazdek 313
EfektywnoϾ 67.24%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 473.33ft
Najwy¿szy skok 16
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1203º
Unikalne skoki znalezione 17 out of 70
24.29%
Unikalne skoki wykonane 12 out of 70
17.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1595.33ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:34
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 226.27ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 2:28
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 172.70ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 7299159.48ft
Dystans pokonany na nogach 777136.31ft
Dystans pokonany wp³aw 13486.63ft
Dystans pokonany samochodem 3575862.50ft
Dystans pokonany rowerem 345880.25ft
Dystans pokonany motocyklem 1786162.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28333.87ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1773.58ft
Dystans pokonany helikopterem 229475.33ft
Dystans pokonany samolotem 461851.72ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 74456.66ft
Dystans pokonany na bie¿ni 4740.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:24
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:06
Czas lotu 1:19
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 11
Kryminaliœci zabici w Vigilante 66
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 3
Ludzie uratowani w misji medyka 9
Kasa zarobiona w taksówce $158,00
Podwiezieni pasa¿erowie 4
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 3
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $4 470,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 5 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 25
Pstrykniête zdjêcia 10
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 2:10
NRG-500 Najlepszy czas 2:48
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:37
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:52
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:44
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:11
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 6
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:50
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 3:01
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:28
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:48
Najlepszy czas w Heli Hell 4:37

Get Stats Like These!