About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Sean
Last Updated: 07/16/06 11:28
Viewed 11156 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 80.75%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8854)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 59:16
Þaidime praëjusios dienos 229 dienos
Þaidimas iðsaugotas 310
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 60
Suvalgyti patiekalai 48
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 24
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
117 ið 174 bandymø
67.24%
Perpurkðti grafitai 83 out of 100
83%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 3 out of 50
6%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 6010
Þaidëjo statistikos
Storumas 9%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 92%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 97%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 10
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 61.00%
Progresas su Millie 29.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 16
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 54
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1740
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $96.500,00
Mados biudþetas $32.059,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.785,00
Kirpyklø biudþetas $300,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $100,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.700,00
Maisto biudþetas $401,00
Visas apsipirkimo biudþetas $133.945,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.300,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $39.175.428,00
Loðimuose laimëti pinigai $45.400.612,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $680.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 16
Parduota pavogtø dalykø 27
Vagystëmis uþdirbti pinigai $5.220,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15163 ið 27030
56.1%
Sunaudota sprogmenø (kg) 65
Tavo nuþudyti þmonës 3341
Kitø nuþudyti þmonës 509
Nuþudyti nusikaltëliai 68
Nuþudyti gaujø nariai 1652
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2827
Sunaikinti automobiliai/motociklai 706
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 119
Pridaryta þalos uþ $2.734.277,00
Perðautos padangos 195
Ðûviai á galvà 1028
Sukelti gaisrai 598
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 367
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 313
Paisekimas 67.24%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 473.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 16
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1203º
Rasti unikalûs ðuoliai 17 out of 70
24.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 12 out of 70
17.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1595.33ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:34
Toliausiai ant priekinio rato 226.27ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 2:28
Toliausiai dviem ratais 172.70ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 7299159.48ft
Pësèiomis nueita 777136.31ft
Plaukte nuplaukta 13486.63ft
Automobiliu nuvaþiuota 3575862.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 345880.25ft
Motociklu nuvaþiuota 1786162.63ft
Laivu nuplaukta 28333.87ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1773.58ft
Sraigtasparniu nuskrista 229475.33ft
Lëktuvu nuskrista 461851.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 74456.66ft
Bëgimo takeliu nubëgta 4740.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:39
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 9:24
Laikas su raketine kuprine 1:06
Skrydþiø laikas 1:19
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 11
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 66
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 3
Greitàja iðgelbëti þmonës 9
Taksi uþdirbti pinigai $158,00
Nuveþti keleiviai 4
Pereitos sunkveþimiø misijos 3
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $4.470,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 5 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 25
Padarytos nuotraukos 10
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 2:10
NRG-500 geriausias laikas 2:48
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:51
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:37
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:52
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:44
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:11
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 6
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:50
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 3:01
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:28
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:48
Geriausias laikas - Heli Hell 4:37

Get Stats Like These!