About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Schimmy
Last Updated: 04/16/06 21:04
Viewed 10988 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 55.61%
Ranking kryminalny OG (206413)
Ostatnia Wykonana Misja Dam And Blast
Czas grania 27:49
Miniête dni w grze 112 dni
Iloœæ zapisañ gry 167
Liczba odwiedzin w szpitalu 6
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 5
Przemalowania samochodów 10
Iloœæ odwiedzin na si³owni 14
Iloœc wpisanych kodów 1
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
79 po 124 próbach
63.71%
Zamalowane tagi 13 out of 100
13%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2860
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Pilot Officer
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 7
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 1
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 95.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 20
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 23
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 922
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $85 800,00
Kasa wydana na modê $410,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 205,00
Kasa wydana na fryzjera $1 150,00
Kasa wydana na dziwki $56,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 140,00
Kasa wydana na jedzenie $10,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $100 615,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $947 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $0,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15037 z 20887
71.99%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 170
Ludzie zniszczeni przez ciebie 2107
Ludzie zniszczeni przez innych 303
Zniszczeni kryminaliœci 35
Zniszczeni cz³onkowie gangów 861
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1864
Zniszczone pojazdy ziemne 250
Zniczone ³odzie 2
Zniszczone helikoptery i samoloty 123
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 777 959,00
Liczba przebitych kó³ 169
Liczba strza³ów w g³owê 770
Wywo³ane po¿ary 846
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 329
Liczba straconych gwiazdek 187
EfektywnoϾ 63.71%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 17153.33ft
Najwy¿szy skok 611
najwiêcej fiko³ków przy skoku 53
Najwiêkszy obrót przy skoku 2257º
Unikalne skoki znalezione 20 out of 70
28.57%
Unikalne skoki wykonane 12 out of 70
17.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 125.84ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:57
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 65.62ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:28
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:28
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 3742763.47ft
Dystans pokonany na nogach 452766.44ft
Dystans pokonany wp³aw 8639.10ft
Dystans pokonany samochodem 1626678.13ft
Dystans pokonany rowerem 77461.45ft
Dystans pokonany motocyklem 1108867.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 28319.27ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 83929.48ft
Dystans pokonany samolotem 244188.77ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 63823.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 48090.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:11
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:52
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:01
Czas lotu 0:25
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 14
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!