About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Saturn
Last Updated: 02/21/06 22:14
Viewed 10640 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Hoo-rider (13150)
Ostatnia Wykonana Misja 8-track
Czas grania 111:59
Miniête dni w grze 427 dni
Iloœæ zapisañ gry 572
Liczba odwiedzin w szpitalu 12
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 244
Przemalowania samochodów 93
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 501 próbach
28.54%
Zamalowane tagi 100 de 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 de 50
100%
Zebrane podkowy 50 de 50
100%
Zebrane ostrygi 50 de 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 0kgs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 536870912kgs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 4390
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 69%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 0
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 60%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota As
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 72
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 57
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Asesino Profesional
Pistolet z t³umikiem 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Shotgun Gánster
Sawn-off shotgun 0
Combat shotgun 0
Pistolet maszynowy Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 39
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 66.04%
Utrzymane terytoria 35
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 38
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 14
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 45
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1338
Najwiêkszy gang Families de Grove Street
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Vagos de Los Santos
Kasa
Kasa wydana na bronie $934 780,00
Kasa wydana na modê $1 312,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 945,00
Kasa wydana na fryzjera $1 550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $1 180,00
Kasa wydana na tuning aut $27 370,00
Kasa wydana na jedzenie $2 074,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $967 431,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $6 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $7 737 190,00
Kasa wygrana w kasynach $20 875 816,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $15 766 350,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 2
Liczba sprzedanych ³upów 6
Kasa zarobiona na w³amaniach $720,00
Najwiêkszy ³up $720,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17382 z 34749
50.02%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 202
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3254
Ludzie zniszczeni przez innych 727
Zniszczeni kryminaliœci 118
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1199
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2744
Zniszczone pojazdy ziemne 734
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 139
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 836 661,00
Liczba przebitych kó³ 275
Liczba strza³ów w g³owê 326
Wywo³ane po¿ary 1006
Policja
Iloœæ ³apówek 11
Liczba zdobytych gwiazdek 600
Liczba straconych gwiazdek 399
EfektywnoϾ 28.54%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Acrobacia demencial doble
Najd³uszy skok 1876.00m
Najwy¿szy skok 53
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1058º
Unikalne skoki znalezione 8 de 70
11.43%
Unikalne skoki wykonane 4 de 70
5.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 0.00m
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:00
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 53.19m
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 42.12m
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:56
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:56
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 4333616.11m
Dystans pokonany na nogach 240942.11m
Dystans pokonany wp³aw 6754.73m
Dystans pokonany samochodem 1983895.38m
Dystans pokonany rowerem 119729.50m
Dystans pokonany motocyklem 1177941.38m
Dystans pokonany ³odzi¹ 35036.11m
Dystans pokonany wózkiem golfowym 5.93m
Dystans pokonany helikopterem 165237.22m
Dystans pokonany samolotem 563452.75m
Dystans pokonany na rowerze treningowym 19289.00m
Dystans pokonany na bie¿ni 21332.00m
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:25
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 24:09
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:19
Czas lotu 4:07
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 89
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 374
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 96
Kasa zarobiona w taksówce $4 488,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $25 515,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $12 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 de 30
Liczba zimportowanych pojazdów 36
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 26:41
Dostarczone paczki 57
Pstrykniête zdjêcia 147
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 de 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 de 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 39
BMX Najlepszy czas 3:03
NRG-500 Najlepszy czas 2:56
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:47
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:41
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:50
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:59
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:30
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:58
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:02
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:39
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:44
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:04
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:26
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:28
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:16
Najlepszy czas w World War Aces 3:01
Najlepszy czas w Barnstorming 5:17
Najlepszy czas w Military Service 7:45
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:47
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 7:40
Najlepszy czas w Heli Hell 12:10

Get Stats Like These!