About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Saturn
Last Updated: 02/21/06 22:14
Viewed 10606 times


Translate this page from Spanish: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.93%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (13150)
Paskutinë Pereita Misija 8-track
Þaidimo laikas 111:59
Þaidime praëjusios dienos 427 dienos
Þaidimas iðsaugotas 572
Apsilankymai ligoninëje 12
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 244
Perdaþyti automobiliai 93
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
143 ið 501 bandymø
28.54%
Perpurkðti grafitai 100 de 100
100%
Nuotraukos 50 de 50
100%
Surinktos pasagos 50 de 50
100%
Surinktos kriauklës 50 de 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 0kgs
Sunkiausi svarmenys 536870912kgs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 4390
Þaidëjo statistikos
Storumas 69%
Iðtvermë 100%
Pagarba 0
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 60%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas As
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 72
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 57
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Asesino Profesional
Pistoletas su duslintuvu 0
Desert Eagle Asesino Profesional
Ðratinis ðautuvas Gánster
Nupjautavamzdis 0
Kovinis ðautuvas 0
Maðininis pistoletas Asesino Profesional
SMG Asesino Profesional
AK47 Asesino Profesional
M4 Asesino Profesional
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 39
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 66.04%
Priklausanèios teritorijos 35
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 38
Verbuoti gaujos nariai 14
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 14
Viso nuþudyta gaujø nariø 45
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1338
Didþiausia gauja Families de Grove Street
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Vagos de Los Santos
Pinigai
Ginklø biudþetas $934.780,00
Mados biudþetas $1.312,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.945,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $1.180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $27.370,00
Maisto biudþetas $2.074,00
Visas apsipirkimo biudþetas $967.431,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $6.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $7.737.190,00
Loðimuose laimëti pinigai $20.875.816,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $15.766.350,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 2
Parduota pavogtø dalykø 6
Vagystëmis uþdirbti pinigai $720,00
Didþiausias vagysèiø grobis $720,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17382 ið 34749
50.02%
Sunaudota sprogmenø (kg) 202
Tavo nuþudyti þmonës 3254
Kitø nuþudyti þmonës 727
Nuþudyti nusikaltëliai 118
Nuþudyti gaujø nariai 1199
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2744
Sunaikinti automobiliai/motociklai 734
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 139
Pridaryta þalos uþ $2.836.661,00
Perðautos padangos 275
Ðûviai á galvà 326
Sukelti gaisrai 1006
Policija
policijos kyðiai 11
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 600
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 399
Paisekimas 28.54%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Acrobacia demencial doble
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 1876.00m
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 53
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1058º
Rasti unikalûs ðuoliai 8 de 70
11.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 de 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00m
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 53.19m
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 42.12m
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:56
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:56
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4333616.11m
Pësèiomis nueita 240942.11m
Plaukte nuplaukta 6754.73m
Automobiliu nuvaþiuota 1983895.38m
Dviraèiu nuvaþiuota 119729.50m
Motociklu nuvaþiuota 1177941.38m
Laivu nuplaukta 35036.11m
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 5.93m
Sraigtasparniu nuskrista 165237.22m
Lëktuvu nuskrista 563452.75m
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 19289.00m
Bëgimo takeliu nubëgta 21332.00m
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 24:09
Laikas su raketine kuprine 1:19
Skrydþiø laikas 4:07
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 89
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 374
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 96
Taksi uþdirbti pinigai $4.488,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $25.515,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.600,00
Eksportuoti automobiliai 30 de 30
Importuoti automobiliai 36
Karjere uþtruktas laikas 26:41
Pristatyti siuntiniai 57
Padarytos nuotraukos 147
Pereiti tiro lygiai 12 de 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 de 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 39
BMX geriausias laikas 3:03
NRG-500 geriausias laikas 2:56
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:24
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:47
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:41
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:50
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:59
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:34
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:30
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:04
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:58
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:02
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:39
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:44
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:04
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:26
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:28
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:16
Geriausias laikas - World War Aces 3:01
Geriausias laikas - Barnstorming 5:17
Geriausias laikas - Military Service 7:45
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:47
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 7:40
Geriausias laikas - Heli Hell 12:10

Get Stats Like These!