About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SA_sux
Last Updated: 08/09/05 16:58
Viewed 10833 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 97.33%
Ranking kryminalny Hoo-rider (16866)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 131:02
Miniête dni w grze 503 dni
Iloœæ zapisañ gry 138
Liczba odwiedzin w szpitalu 250
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 231
Przemalowania samochodów 239
Iloœæ odwiedzin na si³owni 31
Iloœc wpisanych kodów 1100
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
142 po 423 próbach
33.57%
Zamalowane tagi 99 out of 100
99%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 62.22ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4210
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 15%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 24%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 69
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 57
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 98.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 74
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 34
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 126
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3051
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 789 460,00
Kasa wydana na modê $34 885,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 652,00
Kasa wydana na fryzjera $1 300,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $315 275,00
Kasa wydana na jedzenie $696,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $2 120 168,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $15 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $457 357 376,00
Kasa wygrana w kasynach $249 386 560,00
Kasa przegrana w kasynach $207 970 816,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $10 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 35
Liczba sprzedanych ³upów 54
Kasa zarobiona na w³amaniach $16 840,00
Najwiêkszy ³up $8 820,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
48840 z 54258
90.01%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 3698
Ludzie zniszczeni przez ciebie 10466
Ludzie zniszczeni przez innych 1844
Zniszczeni kryminaliœci 865
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2907
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4052
Zniszczone pojazdy ziemne 3838
Zniczone ³odzie 17
Zniszczone helikoptery i samoloty 428
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $18 244 439,00
Liczba przebitych kó³ 914
Liczba strza³ów w g³owê 1420
Wywo³ane po¿ary 4063
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 1904
Liczba straconych gwiazdek 907
EfektywnoϾ 33.57%
Razy z³apany 33
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1484º
Unikalne skoki znalezione 21 out of 70
30%
Unikalne skoki wykonane 13 out of 70
18.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 3145.62ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 531.45ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 2:23
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 248.22ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:32
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 9:45
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16904747.66ft
Dystans pokonany na nogach 1523513.13ft
Dystans pokonany wp³aw 72210.88ft
Dystans pokonany samochodem 8923889.00ft
Dystans pokonany rowerem 477205.97ft
Dystans pokonany motocyklem 3725798.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 226001.77ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 1862.35ft
Dystans pokonany helikopterem 474504.72ft
Dystans pokonany samolotem 1471097.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 5196.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3466.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:47
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:10
Czas lotu 3:04
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 53
Kryminaliœci zabici w Vigilante 650
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 129
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 92
Kasa zarobiona w taksówce $9 060,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 295,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 10
Kasa zarobiona jako alfons $30 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 17
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 24:59
Dostarczone paczki 61
Pstrykniête zdjêcia 119
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 37
BMX Najlepszy czas 1:34
NRG-500 Najlepszy czas 2:12
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 1:03
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:30
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:56
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:49
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:37
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:27
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:57
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:32
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:11
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:50
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:21
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:07
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:23
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:17
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:21
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:27
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:18
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:10
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:28
Najlepszy czas w Heli Hell 7:29

Get Stats Like These!