About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: SA_sux
Last Updated: 08/09/05 16:58
Viewed 10853 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 97.33%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (16866)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 131:02
Þaidime praëjusios dienos 503 dienos
Þaidimas iðsaugotas 138
Apsilankymai ligoninëje 250
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 231
Perdaþyti automobiliai 239
Gimnastikos salë aplankyta 31
Sukèiauta 1100
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
142 ið 423 bandymø
33.57%
Perpurkðti grafitai 99 out of 100
99%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 62.22ft
paskutinis ðokiø rezultatas 4210
Þaidëjo statistikos
Storumas 15%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 24%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 69
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 57
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 98.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 74
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 34
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 126
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3051
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.789.460,00
Mados biudþetas $34.885,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.652,00
Kirpyklø biudþetas $1.300,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $180,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $315.275,00
Maisto biudþetas $696,00
Visas apsipirkimo biudþetas $2.120.168,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $15.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $457.357.376,00
Loðimuose laimëti pinigai $249.386.560,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $207.970.816,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $10.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 35
Parduota pavogtø dalykø 54
Vagystëmis uþdirbti pinigai $16.840,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.820,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
48840 ið 54258
90.01%
Sunaudota sprogmenø (kg) 3698
Tavo nuþudyti þmonës 10466
Kitø nuþudyti þmonës 1844
Nuþudyti nusikaltëliai 865
Nuþudyti gaujø nariai 2907
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4052
Sunaikinti automobiliai/motociklai 3838
Sunaikinti laivai 17
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 428
Pridaryta þalos uþ $18.244.439,00
Perðautos padangos 914
Ðûviai á galvà 1420
Sukelti gaisrai 4063
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1904
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 907
Paisekimas 33.57%
Keliskart suimtas 33
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1484º
Rasti unikalûs ðuoliai 21 out of 70
30%
Atlikti unikalûs ðuoliai 13 out of 70
18.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 3145.62ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:23
Toliausiai ant priekinio rato 531.45ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 2:23
Toliausiai dviem ratais 248.22ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:32
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 9:45
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 16904747.66ft
Pësèiomis nueita 1523513.13ft
Plaukte nuplaukta 72210.88ft
Automobiliu nuvaþiuota 8923889.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 477205.97ft
Motociklu nuvaþiuota 3725798.75ft
Laivu nuplaukta 226001.77ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 1862.35ft
Sraigtasparniu nuskrista 474504.72ft
Lëktuvu nuskrista 1471097.75ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 5196.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 3466.67ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:47
Laikas su raketine kuprine 2:10
Skrydþiø laikas 3:04
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 53
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 650
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 129
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 92
Taksi uþdirbti pinigai $9.060,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.295,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 10
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $30.300,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 17
Karjere uþtruktas laikas 24:59
Pristatyti siuntiniai 61
Padarytos nuotraukos 119
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 37
BMX geriausias laikas 1:34
NRG-500 geriausias laikas 2:12
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:23
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 1:03
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:30
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:56
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:49
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:37
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:27
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:57
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:39
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:32
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:11
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:50
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:21
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:07
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:23
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:17
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:21
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:27
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:18
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 5:10
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:28
Geriausias laikas - Heli Hell 7:29

Get Stats Like These!