About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: S][DEW][NDER
Last Updated: 07/06/05 00:07
Viewed 10996 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (19693)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 90:53
Miniête dni w grze 398 dni
Iloœæ zapisañ gry 543
Liczba odwiedzin w szpitalu 65
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 156
Przemalowania samochodów 87
Iloœæ odwiedzin na si³owni 17
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 255 próbach
56.47%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 90.00ft
Ostatni wynik w tañczeniu 4160
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 8%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 98%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 77
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 31
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 96.00%
Postêp z Barbar¹ 95.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 94.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 60
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 129
Zabici zrekrutowani 34
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 97
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2069
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $471 720,00
Kasa wydana na modê $111 224,00
Kasa wydana na tatua¿e $2 427,00
Kasa wydana na fryzjera $2 110,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $280,00
Kasa wydana na tuning aut $263 725,00
Kasa wydana na jedzenie $1 366,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $825 272,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $5 300,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $32 011 000,00
Kasa wygrana w kasynach $47 647 224,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 46
Kasa zarobiona na w³amaniach $15 400,00
Najwiêkszy ³up $8 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
31813 z 46481
68.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 918
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5812
Ludzie zniszczeni przez innych 904
Zniszczeni kryminaliœci 695
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2040
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3916
Zniszczone pojazdy ziemne 1393
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 300
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $7 399 912,00
Liczba przebitych kó³ 310
Liczba strza³ów w g³owê 2380
Wywo³ane po¿ary 1901
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 948
Liczba straconych gwiazdek 463
EfektywnoϾ 56.47%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 26
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1844º
Unikalne skoki znalezione 14 out of 70
20%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 964.11ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 252.28ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 636830528.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 11:46
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 11:46
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12239545.12ft
Dystans pokonany na nogach 1326431.63ft
Dystans pokonany wp³aw 46073.78ft
Dystans pokonany samochodem 5303331.00ft
Dystans pokonany rowerem 270080.69ft
Dystans pokonany motocyklem 2098434.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 131551.44ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 788956.25ft
Dystans pokonany samolotem 2051192.50ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 177783.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 45710.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 25:39
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 13:54
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:45
Czas lotu 4:39
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 61
Kryminaliœci zabici w Vigilante 678
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $7 189,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $28 265,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 9
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:17
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 319
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 26
BMX Najlepszy czas 2:26
NRG-500 Najlepszy czas 2:27
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:30
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:44
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:25
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:50
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:44
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:43
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:32
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:21
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:50
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:04
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:46
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:29
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:06
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 3:33
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 7:16
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 7:07
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:06
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:08
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:09
Najlepszy czas w World War Aces 2:27
Najlepszy czas w Barnstorming 4:55
Najlepszy czas w Military Service 5:04
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:41
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 2:59
Najlepszy czas w Heli Hell 5:19

Get Stats Like These!