About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Ryder
Last Updated: 12/28/08 11:43
Viewed 11367 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 79.14%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (10219)
Paskutinë Pereita Misija City Circuit
Þaidimo laikas 33:42
Þaidime praëjusios dienos 138 dienos
Þaidimas iðsaugotas 190
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 320
Suvalgyti patiekalai 10
Perdaþyti automobiliai 21
Gimnastikos salë aplankyta 5
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
110 ið 174 bandymø
63.22%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 16 out of 50
32%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 60lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3330
Þaidëjo statistikos
Storumas 0%
Iðtvermë 34%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 15%
Seksualumas 2%
Raumenys 79%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 41%
Skraidymo gabumai 65%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 12.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 20
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 37.74%
Priklausanèios teritorijos 20
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 20
Verbuoti gaujos nariai 161
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 55
Viso nuþudyta gaujø nariø 85
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 660
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $83.900,00
Mados biudþetas $464,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $150,00
Maisto biudþetas $32,00
Visas apsipirkimo biudþetas $84.546,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.800,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $42.745.852,00
Loðimuose laimëti pinigai $47.010.968,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $11.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $2.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10163 ið 20923
48.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 147
Tavo nuþudyti þmonës 2180
Kitø nuþudyti þmonës 454
Nuþudyti nusikaltëliai 196
Nuþudyti gaujø nariai 594
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1958
Sunaikinti automobiliai/motociklai 941
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 94
Pridaryta þalos uþ $3.056.013,00
Perðautos padangos 154
Ðûviai á galvà 426
Sukelti gaisrai 577
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 216
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 154
Paisekimas 63.22%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 290.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 8
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 426º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 270.43ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 350.80ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:36
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 4580898.3ft
Pësèiomis nueita 409242.69ft
Plaukte nuplaukta 17348.96ft
Automobiliu nuvaþiuota 2106559.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 17964.66ft
Motociklu nuvaþiuota 1370308.38ft
Laivu nuplaukta 30300.79ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 140005.41ft
Lëktuvu nuskrista 488667.66ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 500.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:20
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:30
Skrydþiø laikas 1:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 164
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $31,00
Nuveþti keleiviai 1
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 16
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:32
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:58
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 2:04
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:09
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:11
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:18
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:55
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 3:30
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 4
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 2:09
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!