About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: RonnyJ
Last Updated: 06/26/05 14:53
Viewed 12277 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 48.13%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4506)
Paskutinë Pereita Misija Saint Mark's Bistro
Þaidimo laikas 22:03
Þaidime praëjusios dienos 90 dienos
Þaidimas iðsaugotas 114
Apsilankymai ligoninëje 11
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 22
Perdaþyti automobiliai 11
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
84 ið 129 bandymø
65.12%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 90lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3800
Þaidëjo statistikos
Storumas 16%
Iðtvermë 58%
Pagarba 30%
Plauèiø talpa 65%
Seksualumas 16%
Raumenys 95%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 22%
Skraidymo gabumai 75%
Motociklø vairavimo gabumai 55%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 5
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 32.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 2
Viso nuþudyta gaujø nariø 2
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 75
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $15.940,00
Mados biudþetas $1.240,00
Tatuiruoèiø biudþetas $400,00
Kirpyklø biudþetas $130,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $0,00
Maisto biudþetas $206,00
Visas apsipirkimo biudþetas $17.916,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.000,00
Nuosavybës biudþetas $160.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $0,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4687 ið 10703
43.79%
Sunaudota sprogmenø (kg) 120
Tavo nuþudyti þmonës 781
Kitø nuþudyti þmonës 212
Nuþudyti nusikaltëliai 4
Nuþudyti gaujø nariai 32
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 601
Sunaikinti automobiliai/motociklai 137
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 107
Pridaryta þalos uþ $1.039.782,00
Perðautos padangos 49
Ðûviai á galvà 262
Sukelti gaisrai 169
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 160
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 113
Paisekimas 65.12%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 196.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 363º
Rasti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 242.24ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 120.23ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2798656.52ft
Pësèiomis nueita 245301.03ft
Plaukte nuplaukta 3890.48ft
Automobiliu nuvaþiuota 1230991.63ft
Dviraèiu nuvaþiuota 31796.19ft
Motociklu nuvaþiuota 843497.75ft
Laivu nuplaukta 26721.83ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 24459.56ft
Lëktuvu nuskrista 377464.72ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 6860.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 7673.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:26
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 2:39
Laikas su raketine kuprine 0:08
Skrydþiø laikas 0:32
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 1
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 8
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:23
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!