About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Rokin
Last Updated: 07/03/08 10:40
Viewed 12258 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny OG (220011)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 110:10
Miniête dni w grze 379 dni
Iloœæ zapisañ gry 414
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 103
Przemalowania samochodów 60
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 284 próbach
51.06%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 200lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5970
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 39%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 44%
Musku³y 77%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 59
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 55
Liczba us³ug dziwek 6
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 98.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 53
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 217
Zabici zrekrutowani 110
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 184
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1713
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $951 940,00
Kasa wydana na modê $109 518,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 375,00
Kasa wydana na fryzjera $830,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $460,00
Kasa wydana na tuning aut $125 228,00
Kasa wydana na jedzenie $759,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $1 181 150,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $287 141 312,00
Kasa wygrana w kasynach $1 116 936 320,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 8
Liczba sprzedanych ³upów 44
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 280,00
Najwiêkszy ³up $3 920,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
32762 z 32761
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 140
Ludzie zniszczeni przez ciebie 9222
Ludzie zniszczeni przez innych 1168
Zniszczeni kryminaliœci 2867
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1676
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 7249
Zniszczone pojazdy ziemne 4542
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 248
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $18 235 111,00
Liczba przebitych kó³ 527
Liczba strza³ów w g³owê 1700
Wywo³ane po¿ary 1145
Policja
Iloœæ ³apówek 21
Liczba zdobytych gwiazdek 875
Liczba straconych gwiazdek 630
EfektywnoϾ 51.06%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6256.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1481º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 2321.89ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:47
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 454.64ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:11
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 194.55ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:41
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 4:41
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 16536113.1ft
Dystans pokonany na nogach 1169898.25ft
Dystans pokonany wp³aw 45744.80ft
Dystans pokonany samochodem 7283755.50ft
Dystans pokonany rowerem 469610.41ft
Dystans pokonany motocyklem 4105889.50ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 169873.38ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 1569729.38ft
Dystans pokonany samolotem 1696391.88ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 25220.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:17
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 1:29
Czas lotu 6:06
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 161
Kryminaliœci zabici w Vigilante 3414
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 81
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 88
Kasa zarobiona w taksówce $9 729,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $31 655,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $11 400,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 4
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 19:37
Dostarczone paczki 66
Pstrykniête zdjêcia 315
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 31
BMX Najlepszy czas 2:12
NRG-500 Najlepszy czas 2:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:39
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:32
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:53
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:56
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:38
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:48
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:20
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:39
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:16
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:05
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:00
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 3:01
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:40
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:05
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:37
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:58
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:14
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:05
Najlepszy czas w World War Aces 2:18
Najlepszy czas w Barnstorming 5:04
Najlepszy czas w Military Service 6:59
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:57
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:10
Najlepszy czas w Heli Hell 6:08

Get Stats Like These!