About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Rokin
Last Updated: 07/03/08 10:40
Viewed 12264 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas OG (220011)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 110:10
Þaidime praëjusios dienos 379 dienos
Þaidimas iðsaugotas 414
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 103
Perdaþyti automobiliai 60
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 284 bandymø
51.06%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 200lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5970
Þaidëjo statistikos
Storumas 39%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 44%
Raumenys 77%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 59
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 55
Aplankytos prostitutës 6
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 98.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 53
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 217
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 110
Viso nuþudyta gaujø nariø 184
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1713
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $951.940,00
Mados biudþetas $109.518,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.375,00
Kirpyklø biudþetas $830,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $460,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $125.228,00
Maisto biudþetas $759,00
Visas apsipirkimo biudþetas $1.181.150,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.400,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $287.141.312,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.116.936.320,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.999.995,00
Apiplëðtø namø skaièius 8
Parduota pavogtø dalykø 44
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.280,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.920,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
32762 ið 32761
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 140
Tavo nuþudyti þmonës 9222
Kitø nuþudyti þmonës 1168
Nuþudyti nusikaltëliai 2867
Nuþudyti gaujø nariai 1676
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 7249
Sunaikinti automobiliai/motociklai 4542
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 248
Pridaryta þalos uþ $18.235.111,00
Perðautos padangos 527
Ðûviai á galvà 1700
Sukelti gaisrai 1145
Policija
policijos kyðiai 21
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 875
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 630
Paisekimas 51.06%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6256.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1481º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 2321.89ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:47
Toliausiai ant priekinio rato 454.64ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:11
Toliausiai dviem ratais 194.55ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:41
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 4:41
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 16536113.1ft
Pësèiomis nueita 1169898.25ft
Plaukte nuplaukta 45744.80ft
Automobiliu nuvaþiuota 7283755.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 469610.41ft
Motociklu nuvaþiuota 4105889.50ft
Laivu nuplaukta 169873.38ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 1569729.38ft
Lëktuvu nuskrista 1696391.88ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 25220.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:17
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 1:29
Skrydþiø laikas 6:06
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 161
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 3414
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 81
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 88
Taksi uþdirbti pinigai $9.729,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $31.655,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.400,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 4
Karjere uþtruktas laikas 19:37
Pristatyti siuntiniai 66
Padarytos nuotraukos 315
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 31
BMX geriausias laikas 2:12
NRG-500 geriausias laikas 2:33
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:39
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:32
Geriausias rato laikas - dirt track 0:53
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:56
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:38
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:48
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:20
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:39
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:16
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:05
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:00
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 3:01
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:40
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:05
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:37
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:58
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:14
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:26
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:05
Geriausias laikas - World War Aces 2:18
Geriausias laikas - Barnstorming 5:04
Geriausias laikas - Military Service 6:59
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:57
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:10
Geriausias laikas - Heli Hell 6:08

Get Stats Like These!