About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Roide
Last Updated: 07/12/07 13:21
Viewed 11331 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 99.47%
Ranking kryminalny Hoo-rider (14175)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 86:10
Miniête dni w grze 430 dni
Iloœæ zapisañ gry 582
Liczba odwiedzin w szpitalu 129
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 57
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 16
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
144 po 310 próbach
46.45%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5290
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 63%
Musku³y 57%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 8%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 32
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 11
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 89.00%
Postêp z Michelle 18.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 45.00%
Postêp z Katie 33.00%
Postêp z Millie 64.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 103
Zabici zrekrutowani 59
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 228
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2090
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $451 720,00
Kasa wydana na modê $33 955,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 450,00
Kasa wydana na fryzjera $2 580,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $40,00
Kasa wydana na tuning aut $53 280,00
Kasa wydana na jedzenie $449,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $540 734,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $85 526,00
Kasa wygrana w kasynach $445 300,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $350 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $10 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
45374 z 64530
70.31%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 133
Ludzie zniszczeni przez ciebie 11615
Ludzie zniszczeni przez innych 1362
Zniszczeni kryminaliœci 1126
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2094
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4686
Zniszczone pojazdy ziemne 3927
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 204
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $13 201 110,00
Liczba przebitych kó³ 529
Liczba strza³ów w g³owê 2276
Wywo³ane po¿ary 922
Policja
Iloœæ ³apówek 32
Liczba zdobytych gwiazdek 1532
Liczba straconych gwiazdek 579
EfektywnoϾ 46.45%
Razy z³apany 12
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 33
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 674º
Unikalne skoki znalezione 18 out of 70
25.71%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1358.35ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 442.59ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 219.01ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:07
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 7:11
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13366605.97ft
Dystans pokonany na nogach 1058797.63ft
Dystans pokonany wp³aw 28695.28ft
Dystans pokonany samochodem 6882335.00ft
Dystans pokonany rowerem 489748.47ft
Dystans pokonany motocyklem 3399178.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 80465.75ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 405726.34ft
Dystans pokonany samolotem 999048.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 19403.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 3206.67ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:28
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:03
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:41
Czas lotu 2:24
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 46
Kryminaliœci zabici w Vigilante 980
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 180
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 131
Kasa zarobiona w taksówce $6 339,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 240,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:01
Dostarczone paczki 59
Pstrykniête zdjêcia 156
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 10:00
Najlepszy wynik w Kickstart 38
BMX Najlepszy czas 3:01
NRG-500 Najlepszy czas 2:54
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:24
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:42
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:55
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:41
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:40
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:40
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:34
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:18
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:08
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:38
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:19
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:11
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:24
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:12
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:23
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 3:02
Najlepszy czas w Barnstorming 6:29
Najlepszy czas w Military Service 6:41
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:54
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:27
Najlepszy czas w Heli Hell 7:09

Get Stats Like These!