About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Revenge2006
Last Updated: 08/13/05 21:42
Viewed 11078 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 80.21%
Ranking kryminalny Boss Hawg (112930)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 67:52
Miniête dni w grze 208 dni
Iloœæ zapisañ gry 183
Liczba odwiedzin w szpitalu 2
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 167
Przemalowania samochodów 16
Iloœæ odwiedzin na si³owni 12
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
113 po 151 próbach
74.83%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 71.11ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3470
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 37%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 64%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 23
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 9
Postêp z Denise 77.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 35.00%
Postêp z Barbar¹ 24.00%
Postêp z Katie 25.00%
Postêp z Millie 43.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 93
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 57
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 173
Zabici zrekrutowani 84
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 117
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 3440
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $24 100,00
Kasa wydana na modê $125 124,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 430,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $34 440,00
Kasa wydana na jedzenie $1 463,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $185 557,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $44 264 152,00
Kasa wygrana w kasynach $513 674 560,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $72 120 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $11 000,00
Iloœc zrabowanych domów 35
Liczba sprzedanych ³upów 135
Kasa zarobiona na w³amaniach $162 460,00
Najwiêkszy ³up $118 580,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
37014 z 63359
58.42%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 284
Ludzie zniszczeni przez ciebie 5259
Ludzie zniszczeni przez innych 518
Zniszczeni kryminaliœci 58
Zniszczeni cz³onkowie gangów 3367
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4637
Zniszczone pojazdy ziemne 585
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 103
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 225 312,00
Liczba przebitych kó³ 322
Liczba strza³ów w g³owê 1655
Wywo³ane po¿ary 276
Policja
Iloœæ ³apówek 10
Liczba zdobytych gwiazdek 258
Liczba straconych gwiazdek 231
EfektywnoϾ 74.83%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 306.67ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 394º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 388.93ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 150.80ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 232.42ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 8014254.07ft
Dystans pokonany na nogach 844720.94ft
Dystans pokonany wp³aw 28034.55ft
Dystans pokonany samochodem 4780661.00ft
Dystans pokonany rowerem 211322.89ft
Dystans pokonany motocyklem 1604497.38ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 25849.35ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 3741.50ft
Dystans pokonany helikopterem 66447.62ft
Dystans pokonany samolotem 401098.84ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 5356.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 42523.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 2:16
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 11:18
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:49
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $20 696,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 5
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $11 485,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $10 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 1 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 205
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:34
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:32
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:45
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!