About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Revenge2006
Last Updated: 08/13/05 21:42
Viewed 11067 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 80.21%
Nusikaltëlio reitingas Boss Hawg (112930)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 67:52
Þaidime praëjusios dienos 208 dienos
Þaidimas iðsaugotas 183
Apsilankymai ligoninëje 2
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 167
Perdaþyti automobiliai 16
Gimnastikos salë aplankyta 12
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
113 ið 151 bandymø
74.83%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 71.11ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3470
Þaidëjo statistikos
Storumas 37%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 64%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 23
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 9
Progresas su Denise 77.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 35.00%
Progresas su Barbara 24.00%
Progresas su Katie 25.00%
Progresas su Millie 43.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 93
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 57
Verbuoti gaujos nariai 173
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 84
Viso nuþudyta gaujø nariø 117
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 3440
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $24.100,00
Mados biudþetas $125.124,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.430,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $34.440,00
Maisto biudþetas $1.463,00
Visas apsipirkimo biudþetas $185.557,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $44.264.152,00
Loðimuose laimëti pinigai $513.674.560,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $72.120.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $11.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 35
Parduota pavogtø dalykø 135
Vagystëmis uþdirbti pinigai $162.460,00
Didþiausias vagysèiø grobis $118.580,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
37014 ið 63359
58.42%
Sunaudota sprogmenø (kg) 284
Tavo nuþudyti þmonës 5259
Kitø nuþudyti þmonës 518
Nuþudyti nusikaltëliai 58
Nuþudyti gaujø nariai 3367
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4637
Sunaikinti automobiliai/motociklai 585
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 103
Pridaryta þalos uþ $3.225.312,00
Perðautos padangos 322
Ðûviai á galvà 1655
Sukelti gaisrai 276
Policija
policijos kyðiai 10
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 258
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 231
Paisekimas 74.83%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 306.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 394º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 388.93ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:07
Toliausiai ant priekinio rato 150.80ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 232.42ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:03
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 8014254.07ft
Pësèiomis nueita 844720.94ft
Plaukte nuplaukta 28034.55ft
Automobiliu nuvaþiuota 4780661.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 211322.89ft
Motociklu nuvaþiuota 1604497.38ft
Laivu nuplaukta 25849.35ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 3741.50ft
Sraigtasparniu nuskrista 66447.62ft
Lëktuvu nuskrista 401098.84ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 5356.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 42523.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 2:16
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 11:18
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:49
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $20.696,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 5
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $11.485,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.500,00
Eksportuoti automobiliai 1 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 205
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:34
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:34
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:32
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:45
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!