About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Renegadealive1
Last Updated: 07/24/05 19:18
Viewed 11622 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 67.38%
Ranking kryminalny Shooter (7387)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 53:06
Miniête dni w grze 241 dni
Iloœæ zapisañ gry 341
Liczba odwiedzin w szpitalu 39
Razy utopiony 0
Szczêœcie 100
Liczba zjedzonych posi³ków 134
Przemalowania samochodów 36
Iloœæ odwiedzin na si³owni 20
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
99 po 141 próbach
70.21%
Zamalowane tagi 9 out of 100
9%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 5 out of 50
10%
Zebrane ostrygi 7 out of 50
14%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 120lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 40lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2410
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 61%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 12%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 58%
Umiejêtnoœæ latania 100%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 7
Liczba numerków z dziewczynami 2
Liczba us³ug dziwek 2
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 72.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 14.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 47
Stracone terytoria 1
Terytoria pod kontrol¹ 58.49%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 258
Zabici zrekrutowani 116
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 177
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1989
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $28 300,00
Kasa wydana na modê $580,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $150,00
Kasa wydana na dziwki $28,00
Kasa wydana na klub striptizerski $120,00
Kasa wydana na tuning aut $7 880,00
Kasa wydana na jedzenie $793,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $37 553,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $689 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $167,00
Kasa wygrana w kasynach $36,00
Kasa przegrana w kasynach $131,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $30,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $20,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
13404 z 22935
58.44%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 148
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3287
Ludzie zniszczeni przez innych 739
Zniszczeni kryminaliœci 27
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1840
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2471
Zniszczone pojazdy ziemne 660
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 133
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 102 263,00
Liczba przebitych kó³ 245
Liczba strza³ów w g³owê 1927
Wywo³ane po¿ary 814
Policja
Iloœæ ³apówek 3
Liczba zdobytych gwiazdek 344
Liczba straconych gwiazdek 287
EfektywnoϾ 70.21%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 253.33ft
Najwy¿szy skok 9
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 361º
Unikalne skoki znalezione 3 out of 70
4.29%
Unikalne skoki wykonane 2 out of 70
2.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 871.03ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 348.58ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 114.27ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:57
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:57
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6920465.65ft
Dystans pokonany na nogach 922396.88ft
Dystans pokonany wp³aw 38847.34ft
Dystans pokonany samochodem 2766789.75ft
Dystans pokonany rowerem 208556.81ft
Dystans pokonany motocyklem 1004664.06ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 32514.02ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 727.55ft
Dystans pokonany helikopterem 477151.28ft
Dystans pokonany samolotem 1356364.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 98010.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 14443.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 13:35
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:51
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 3:05
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 5
Ugaszone po¿ary 15
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 22
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 13
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:27
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:37
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:40
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:27
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 5:57
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!