About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Renegadealive1
Last Updated: 07/24/05 19:18
Viewed 11585 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.38%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (7387)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 53:06
Þaidime praëjusios dienos 241 dienos
Þaidimas iðsaugotas 341
Apsilankymai ligoninëje 39
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 100
Suvalgyti patiekalai 134
Perdaþyti automobiliai 36
Gimnastikos salë aplankyta 20
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
99 ið 141 bandymø
70.21%
Perpurkðti grafitai 9 out of 100
9%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 5 out of 50
10%
Surinktos kriauklës 7 out of 50
14%
Didþiausias ðtangos svoris 120lbs
Sunkiausi svarmenys 40lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2410
Þaidëjo statistikos
Storumas 61%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 12%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 58%
Skraidymo gabumai 100%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 7
Prieita iki galo su mergina 2
Aplankytos prostitutës 2
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 72.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 14.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 47
Prarastos teritorijos 1
Kontroliuojamos teritorijos 58.49%
Priklausanèios teritorijos 31
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 258
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 116
Viso nuþudyta gaujø nariø 177
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1989
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $28.300,00
Mados biudþetas $580,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $150,00
Prostituèiø biudþetas $28,00
Striptizo klubø biudþetas $120,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $7.880,00
Maisto biudþetas $793,00
Visas apsipirkimo biudþetas $37.553,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.700,00
Nuosavybës biudþetas $689.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $167,00
Loðimuose laimëti pinigai $36,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $131,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $30,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $20,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
13404 ið 22935
58.44%
Sunaudota sprogmenø (kg) 148
Tavo nuþudyti þmonës 3287
Kitø nuþudyti þmonës 739
Nuþudyti nusikaltëliai 27
Nuþudyti gaujø nariai 1840
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2471
Sunaikinti automobiliai/motociklai 660
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 133
Pridaryta þalos uþ $2.102.263,00
Perðautos padangos 245
Ðûviai á galvà 1927
Sukelti gaisrai 814
Policija
policijos kyðiai 3
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 344
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 287
Paisekimas 70.21%
Keliskart suimtas 4
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 9
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 361º
Rasti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 2 out of 70
2.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 871.03ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:06
Toliausiai ant priekinio rato 348.58ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 114.27ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:57
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:57
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6920465.65ft
Pësèiomis nueita 922396.88ft
Plaukte nuplaukta 38847.34ft
Automobiliu nuvaþiuota 2766789.75ft
Dviraèiu nuvaþiuota 208556.81ft
Motociklu nuvaþiuota 1004664.06ft
Laivu nuplaukta 32514.02ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 727.55ft
Sraigtasparniu nuskrista 477151.28ft
Lëktuvu nuskrista 1356364.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 98010.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 14443.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 13:35
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:51
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 3:05
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 5
Uþgesinti gaisrai 15
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 22
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 13
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:27
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:37
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:40
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:27
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 5:57
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!