About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: RedBadDaddy
Last Updated: 07/15/07 17:40
Viewed 10853 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.93%
Ranking kryminalny Hoo-rider (10222)
Ostatnia Wykonana Misja Nrg-500
Czas grania 93:27
Miniête dni w grze 318 dni
Iloœæ zapisañ gry 312
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 24
Przemalowania samochodów 65
Iloœæ odwiedzin na si³owni 15
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
143 po 252 próbach
56.75%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 88.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5880
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 0%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 43%
Musku³y 74%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 95%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 1%
Ranga pilota Captain
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 78
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 54
Liczba us³ug dziwek 22
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 98.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 55
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 54
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 14
Zabici zrekrutowani 8
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 65
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2019
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $83 620,00
Kasa wydana na modê $6 360,00
Kasa wydana na tatua¿e $90,00
Kasa wydana na fryzjera $1 100,00
Kasa wydana na dziwki $224,00
Kasa wydana na klub striptizerski $180,00
Kasa wydana na tuning aut $11 650,00
Kasa wydana na jedzenie $236,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $102 406,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 700,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $7 450,00
Kasa wygrana w kasynach $1 425,00
Kasa przegrana w kasynach $6 025,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $1 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
23587 z 31053
75.96%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 126
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3919
Ludzie zniszczeni przez innych 629
Zniszczeni kryminaliœci 188
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1938
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3433
Zniszczone pojazdy ziemne 704
Zniczone ³odzie 10
Zniszczone helikoptery i samoloty 142
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $3 025 730,00
Liczba przebitych kó³ 248
Liczba strza³ów w g³owê 1413
Wywo³ane po¿ary 392
Policja
Iloœæ ³apówek 15
Liczba zdobytych gwiazdek 545
Liczba straconych gwiazdek 313
EfektywnoϾ 56.75%
Razy z³apany 4
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1353º
Unikalne skoki znalezione 29 out of 70
41.43%
Unikalne skoki wykonane 17 out of 70
24.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1174.28ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:23
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 239.69ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 184.84ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:03
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:39
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:05
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 13391470.27ft
Dystans pokonany na nogach 1006839.44ft
Dystans pokonany wp³aw 54885.90ft
Dystans pokonany samochodem 5950212.00ft
Dystans pokonany rowerem 839704.38ft
Dystans pokonany motocyklem 3396504.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 652241.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 341473.47ft
Dystans pokonany samolotem 1036836.75ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 87573.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 25200.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 11:57
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 9:16
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 2:22
Czas lotu 2:21
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 114
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 049,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 7
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $23 255,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $7 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 22:52
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 101
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 32
BMX Najlepszy czas 2:57
NRG-500 Najlepszy czas 2:33
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:51
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:51
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:53
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:33
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:13
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:46
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:21
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:11
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:49
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:32
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:43
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:53
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:24
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:03
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:06
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:26
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:08
Najlepszy czas w World War Aces 4:05
Najlepszy czas w Barnstorming 6:48
Najlepszy czas w Military Service 6:13
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 5:24
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 5:20
Najlepszy czas w Heli Hell 8:19

Get Stats Like These!