About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ReMcO
Last Updated: 09/22/07 21:38
Viewed 10728 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 98.40%
Ranking kryminalny Foot-soldier (8910)
Ostatnia Wykonana Misja Bmx
Czas grania 79:47
Miniête dni w grze 275 dni
Iloœæ zapisañ gry 271
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 88
Przemalowania samochodów 43
Iloœæ odwiedzin na si³owni 11
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
140 po 209 próbach
66.99%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3380
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 11%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 37%
Musku³y 89%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 12
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 5
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 7.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 33.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 63.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Gangster
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 4
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 40
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1870
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $337 540,00
Kasa wydana na modê $19 101,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 825,00
Kasa wydana na fryzjera $1 550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $64 708,00
Kasa wydana na jedzenie $686,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $420 110,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $3 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $9,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $9,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1,00
Iloœc zrabowanych domów 6
Liczba sprzedanych ³upów 32
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 240,00
Najwiêkszy ³up $8 820,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
17204 z 30593
56.24%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 80
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3489
Ludzie zniszczeni przez innych 597
Zniszczeni kryminaliœci 91
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1786
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3116
Zniszczone pojazdy ziemne 730
Zniczone ³odzie 8
Zniszczone helikoptery i samoloty 114
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 259 973,00
Liczba przebitych kó³ 155
Liczba strza³ów w g³owê 893
Wywo³ane po¿ary 284
Policja
Iloœæ ³apówek 4
Liczba zdobytych gwiazdek 367
Liczba straconych gwiazdek 233
EfektywnoϾ 66.99%
Razy z³apany 2
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6236.67ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1508º
Unikalne skoki znalezione 15 out of 70
21.43%
Unikalne skoki wykonane 9 out of 70
12.86%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1024.59ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 248.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 210.85ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:23
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 2:52
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 12210231.86ft
Dystans pokonany na nogach 943624.13ft
Dystans pokonany wp³aw 41454.34ft
Dystans pokonany samochodem 7500538.00ft
Dystans pokonany rowerem 405865.69ft
Dystans pokonany motocyklem 2614341.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 138373.11ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 91700.20ft
Dystans pokonany samolotem 443147.97ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 31186.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 5:38
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:57
Czas lotu 0:56
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 132
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $13 037,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 520,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $13 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 21:32
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 147
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 34
BMX Najlepszy czas 5:56
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:28
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:38
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:57
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:48
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:42
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:30
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:29
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:54
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:02
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:56
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:27
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:15
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:07
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:29
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:58
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:09
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:20
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:11
Najlepszy czas w World War Aces 2:27
Najlepszy czas w Barnstorming 4:59
Najlepszy czas w Military Service 14:01
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:25
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:26
Najlepszy czas w Heli Hell 5:27

Get Stats Like These!