About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: ReMcO
Last Updated: 09/22/07 21:38
Viewed 10740 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 98.40%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (8910)
Paskutinë Pereita Misija Bmx
Þaidimo laikas 79:47
Þaidime praëjusios dienos 275 dienos
Þaidimas iðsaugotas 271
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 88
Perdaþyti automobiliai 43
Gimnastikos salë aplankyta 11
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
140 ið 209 bandymø
66.99%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3380
Þaidëjo statistikos
Storumas 11%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 37%
Raumenys 89%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 12
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 5
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 7.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 33.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 63.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 4
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 40
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1870
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $337.540,00
Mados biudþetas $19.101,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.825,00
Kirpyklø biudþetas $1.550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $64.708,00
Maisto biudþetas $686,00
Visas apsipirkimo biudþetas $420.110,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $3.100,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $9,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $9,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1,00
Apiplëðtø namø skaièius 6
Parduota pavogtø dalykø 32
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.240,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.820,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
17204 ið 30593
56.24%
Sunaudota sprogmenø (kg) 80
Tavo nuþudyti þmonës 3489
Kitø nuþudyti þmonës 597
Nuþudyti nusikaltëliai 91
Nuþudyti gaujø nariai 1786
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3116
Sunaikinti automobiliai/motociklai 730
Sunaikinti laivai 8
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 114
Pridaryta þalos uþ $2.259.973,00
Perðautos padangos 155
Ðûviai á galvà 893
Sukelti gaisrai 284
Policija
policijos kyðiai 4
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 367
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 233
Paisekimas 66.99%
Keliskart suimtas 2
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6236.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1508º
Rasti unikalûs ðuoliai 15 out of 70
21.43%
Atlikti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1024.59ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 248.63ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 210.85ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:23
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 2:52
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 12210231.86ft
Pësèiomis nueita 943624.13ft
Plaukte nuplaukta 41454.34ft
Automobiliu nuvaþiuota 7500538.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 405865.69ft
Motociklu nuvaþiuota 2614341.75ft
Laivu nuplaukta 138373.11ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 91700.20ft
Lëktuvu nuskrista 443147.97ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 31186.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 5:38
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:57
Skrydþiø laikas 0:56
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 132
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $13.037,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.520,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $13.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 21:32
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 147
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 34
BMX geriausias laikas 5:56
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:28
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:38
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:57
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:48
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:42
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:30
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:29
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:54
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:02
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:56
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:27
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:15
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:07
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:29
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:58
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:09
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:20
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:11
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 4:59
Geriausias laikas - Military Service 14:01
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:25
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:26
Geriausias laikas - Heli Hell 5:27

Get Stats Like These!