About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Rami
Last Updated: 04/19/08 11:30
Viewed 11220 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Hoo-rider (14580)
Ostatnia Wykonana Misja Heli Hell
Czas grania 101:04
Miniête dni w grze 575 dni
Iloœæ zapisañ gry 1094
Liczba odwiedzin w szpitalu 86
Razy utopiony 1
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 25
Przemalowania samochodów 50
Iloœæ odwiedzin na si³owni 31
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 339 próbach
42.77%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 105.56ft
Ostatni wynik w tañczeniu 0
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 2%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 44%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 67
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 22
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 93.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 100.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 39.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 31
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 58.49%
Utrzymane terytoria 31
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 31
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 485
Zabici zrekrutowani 104
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 317
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1364
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $312 180,00
Kasa wydana na modê $114 240,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 798,00
Kasa wydana na fryzjera $650,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 270,00
Kasa wydana na jedzenie $146,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $440 584,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 000,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $10 170 010,00
Kasa wygrana w kasynach $19 948 468,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $7 680 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 22
Liczba sprzedanych ³upów 55
Kasa zarobiona na w³amaniach $10 180,00
Najwiêkszy ³up $3 380,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
46061 z 46077
100%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 873
Ludzie zniszczeni przez ciebie 6915
Ludzie zniszczeni przez innych 1429
Zniszczeni kryminaliœci 219
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1359
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 4985
Zniszczone pojazdy ziemne 2027
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 161
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $8 746 198,00
Liczba przebitych kó³ 527
Liczba strza³ów w g³owê 1527
Wywo³ane po¿ary 1367
Policja
Iloœæ ³apówek 13
Liczba zdobytych gwiazdek 1760
Liczba straconych gwiazdek 880
EfektywnoϾ 42.77%
Razy z³apany 9
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6253.33ft
Najwy¿szy skok 47
najwiêcej fiko³ków przy skoku 3
Najwiêkszy obrót przy skoku 1096º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 70 out of 70
100%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1979.94ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:15
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 539.34ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 212.17ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:13
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 10:04
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 14044288.14ft
Dystans pokonany na nogach 1700320.13ft
Dystans pokonany wp³aw 57586.93ft
Dystans pokonany samochodem 6004188.00ft
Dystans pokonany rowerem 663930.38ft
Dystans pokonany motocyklem 3525687.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 82178.16ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 751612.00ft
Dystans pokonany samolotem 1059688.13ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 176293.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 22803.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 26:06
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 10:43
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:56
Czas lotu 3:23
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $9 654,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $24 025,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 6
Kasa zarobiona jako alfons $10 800,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 1
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:24
Dostarczone paczki 55
Pstrykniête zdjêcia 90
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 30
BMX Najlepszy czas 2:15
NRG-500 Najlepszy czas 1:52
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:36
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:23
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:52
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:36
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:49
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:49
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:51
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:22
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:38
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:45
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:28
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:52
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:34
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:14
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:45
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:50
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:24
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:53
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:11
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:22
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:07
Najlepszy czas w World War Aces 3:49
Najlepszy czas w Barnstorming 6:24
Najlepszy czas w Military Service 7:16
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:50
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:31
Najlepszy czas w Heli Hell 5:54

Get Stats Like These!