About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Rami
Last Updated: 04/19/08 11:30
Viewed 11221 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Hoo-rider (14580)
Paskutinë Pereita Misija Heli Hell
Þaidimo laikas 101:04
Þaidime praëjusios dienos 575 dienos
Þaidimas iðsaugotas 1094
Apsilankymai ligoninëje 86
Kelis kartus nuskæsta 1
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 25
Perdaþyti automobiliai 50
Gimnastikos salë aplankyta 31
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 339 bandymø
42.77%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 105.56ft
paskutinis ðokiø rezultatas 0
Þaidëjo statistikos
Storumas 2%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 44%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 67
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 22
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 93.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 100.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 39.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 31
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 58.49%
Priklausanèios teritorijos 31
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 31
Verbuoti gaujos nariai 485
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 104
Viso nuþudyta gaujø nariø 317
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1364
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $312.180,00
Mados biudþetas $114.240,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.798,00
Kirpyklø biudþetas $650,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.270,00
Maisto biudþetas $146,00
Visas apsipirkimo biudþetas $440.584,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.000,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $10.170.010,00
Loðimuose laimëti pinigai $19.948.468,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $7.680.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 22
Parduota pavogtø dalykø 55
Vagystëmis uþdirbti pinigai $10.180,00
Didþiausias vagysèiø grobis $3.380,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
46061 ið 46077
100%
Sunaudota sprogmenø (kg) 873
Tavo nuþudyti þmonës 6915
Kitø nuþudyti þmonës 1429
Nuþudyti nusikaltëliai 219
Nuþudyti gaujø nariai 1359
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 4985
Sunaikinti automobiliai/motociklai 2027
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 161
Pridaryta þalos uþ $8.746.198,00
Perðautos padangos 527
Ðûviai á galvà 1527
Sukelti gaisrai 1367
Policija
policijos kyðiai 13
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 1760
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 880
Paisekimas 42.77%
Keliskart suimtas 9
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6253.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 47
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 3
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1096º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1979.94ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:15
Toliausiai ant priekinio rato 539.34ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 212.17ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:13
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 10:04
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 14044288.14ft
Pësèiomis nueita 1700320.13ft
Plaukte nuplaukta 57586.93ft
Automobiliu nuvaþiuota 6004188.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 663930.38ft
Motociklu nuvaþiuota 3525687.75ft
Laivu nuplaukta 82178.16ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 751612.00ft
Lëktuvu nuskrista 1059688.13ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 176293.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 22803.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 26:06
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 10:43
Laikas su raketine kuprine 0:56
Skrydþiø laikas 3:23
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $9.654,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $24.025,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 6
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $10.800,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 20:24
Pristatyti siuntiniai 55
Padarytos nuotraukos 90
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 30
BMX geriausias laikas 2:15
NRG-500 geriausias laikas 1:52
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:36
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:23
Geriausias rato laikas - dirt track 0:52
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:36
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:49
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:49
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:51
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:22
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:38
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:45
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:28
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:52
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:34
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:14
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:45
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:50
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:24
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:53
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:11
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:22
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:07
Geriausias laikas - World War Aces 3:49
Geriausias laikas - Barnstorming 6:24
Geriausias laikas - Military Service 7:16
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:50
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:31
Geriausias laikas - Heli Hell 5:54

Get Stats Like These!