About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Radium
Last Updated: 07/18/05 00:26
Viewed 12089 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Soldier (23458)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 54:00
Miniête dni w grze 175 dni
Iloœæ zapisañ gry 153
Liczba odwiedzin w szpitalu 0
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 291
Przemalowania samochodów 46
Iloœæ odwiedzin na si³owni 6
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
146 po 167 próbach
87.43%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5410
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 17%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 55%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 90%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Lieutenant
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 3
Liczba zaliczonych dziewczyn 3
Liczba udanych randek 26
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 24
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 55.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 58
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 54
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 31
Zabici zrekrutowani 10
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 39
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1859
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $200,00
Kasa wydana na modê $100,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 662,00
Kasa wydana na fryzjera $480,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $26 734,00
Kasa wydana na jedzenie $582,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $28 008,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $4 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $5 304 968,00
Kasa wygrana w kasynach $77 577 424,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $35 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $72 000,00
Iloœc zrabowanych domów 22
Liczba sprzedanych ³upów 50
Kasa zarobiona na w³amaniach $17 080,00
Najwiêkszy ³up $8 820,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
15784 z 22555
69.98%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 219
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3232
Ludzie zniszczeni przez innych 373
Zniszczeni kryminaliœci 81
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1810
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3035
Zniszczone pojazdy ziemne 384
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 106
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 011 344,00
Liczba przebitych kó³ 271
Liczba strza³ów w g³owê 1294
Wywo³ane po¿ary 547
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 287
Liczba straconych gwiazdek 214
EfektywnoϾ 87.43%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6250.00ft
Najwy¿szy skok 28
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 1210º
Unikalne skoki znalezione 6 out of 70
8.57%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 950.41ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:38
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 247.23ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:06
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 315571936.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:31
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:31
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 9141266.83ft
Dystans pokonany na nogach 631554.31ft
Dystans pokonany wp³aw 26288.82ft
Dystans pokonany samochodem 4954928.00ft
Dystans pokonany rowerem 377553.47ft
Dystans pokonany motocyklem 1999635.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 221799.22ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 292810.25ft
Dystans pokonany samolotem 602687.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 34010.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 4:25
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:40
Czas lotu 1:23
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 78
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $29 451,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $29 850,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 20:56
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 62
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 33
BMX Najlepszy czas 2:19
NRG-500 Najlepszy czas 2:39
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:22
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:45
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:53
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:57
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:55
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:45
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:17
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:37
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:01
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:02
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:59
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:47
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:13
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:42
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:43
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:16
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 2:52
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:13
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:03
Najlepszy czas w World War Aces 3:51
Najlepszy czas w Barnstorming 6:23
Najlepszy czas w Military Service 6:16
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:55
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:42
Najlepszy czas w Heli Hell 5:58

Get Stats Like These!