About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Radium
Last Updated: 07/18/05 00:26
Viewed 12000 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Soldier (23458)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 54:00
Þaidime praëjusios dienos 175 dienos
Þaidimas iðsaugotas 153
Apsilankymai ligoninëje 0
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 291
Perdaþyti automobiliai 46
Gimnastikos salë aplankyta 6
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
146 ið 167 bandymø
87.43%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5410
Þaidëjo statistikos
Storumas 17%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 55%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 90%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Lieutenant
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 3
Pasimatymø skaièius 3
Sëkmingø pasimatymø skaièius 26
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 24
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 55.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 58
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 54
Verbuoti gaujos nariai 31
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 10
Viso nuþudyta gaujø nariø 39
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1859
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $200,00
Mados biudþetas $100,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.662,00
Kirpyklø biudþetas $480,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $26.734,00
Maisto biudþetas $582,00
Visas apsipirkimo biudþetas $28.008,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $4.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $5.304.968,00
Loðimuose laimëti pinigai $77.577.424,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $35.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $72.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 22
Parduota pavogtø dalykø 50
Vagystëmis uþdirbti pinigai $17.080,00
Didþiausias vagysèiø grobis $8.820,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
15784 ið 22555
69.98%
Sunaudota sprogmenø (kg) 219
Tavo nuþudyti þmonës 3232
Kitø nuþudyti þmonës 373
Nuþudyti nusikaltëliai 81
Nuþudyti gaujø nariai 1810
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3035
Sunaikinti automobiliai/motociklai 384
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 106
Pridaryta þalos uþ $2.011.344,00
Perðautos padangos 271
Ðûviai á galvà 1294
Sukelti gaisrai 547
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 287
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 214
Paisekimas 87.43%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6250.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 28
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1210º
Rasti unikalûs ðuoliai 6 out of 70
8.57%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 950.41ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:38
Toliausiai ant priekinio rato 247.23ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:06
Toliausiai dviem ratais 315571936.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:31
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:31
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 9141266.83ft
Pësèiomis nueita 631554.31ft
Plaukte nuplaukta 26288.82ft
Automobiliu nuvaþiuota 4954928.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 377553.47ft
Motociklu nuvaþiuota 1999635.13ft
Laivu nuplaukta 221799.22ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 292810.25ft
Lëktuvu nuskrista 602687.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 34010.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 4:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:40
Skrydþiø laikas 1:23
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 78
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $29.451,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $29.850,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.900,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 20:56
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 62
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 33
BMX geriausias laikas 2:19
NRG-500 geriausias laikas 2:39
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:22
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:45
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:53
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:57
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:55
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:45
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:17
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:37
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:01
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:02
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:59
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:47
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:13
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:42
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:43
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:16
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 2:52
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:13
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:03
Geriausias laikas - World War Aces 3:51
Geriausias laikas - Barnstorming 6:23
Geriausias laikas - Military Service 6:16
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:55
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:42
Geriausias laikas - Heli Hell 5:58

Get Stats Like These!