About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: QuagmireII
Last Updated: 03/06/07 06:10
Viewed 13163 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 67.91%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (6149)
Paskutinë Pereita Misija A Home In The Hills
Þaidimo laikas 19:21
Þaidime praëjusios dienos 87 dienos
Þaidimas iðsaugotas 152
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 32
Perdaþyti automobiliai 5
Gimnastikos salë aplankyta 7
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
95 ið 108 bandymø
87.96%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 2 out of 50
4%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 107.78ft
paskutinis ðokiø rezultatas 6370
Þaidëjo statistikos
Storumas 35%
Iðtvermë 48%
Pagarba 63%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 20%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 40%
Skraidymo gabumai 60%
Motociklø vairavimo gabumai 10%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Pilot Officer
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 14.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 10
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 21
Verbuoti gaujos nariai 5
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 3
Viso nuþudyta gaujø nariø 10
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 441
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $62.460,00
Mados biudþetas $0,00
Tatuiruoèiø biudþetas $405,00
Kirpyklø biudþetas $550,00
Prostituèiø biudþetas $30,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $9.680,00
Maisto biudþetas $304,00
Visas apsipirkimo biudþetas $71.999,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $979.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $950,00
Loðimuose laimëti pinigai $510,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $250,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $250,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
23689 ið 26922
87.99%
Sunaudota sprogmenø (kg) 110
Tavo nuþudyti þmonës 1821
Kitø nuþudyti þmonës 236
Nuþudyti nusikaltëliai 32
Nuþudyti gaujø nariai 415
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1666
Sunaikinti automobiliai/motociklai 540
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 98
Pridaryta þalos uþ $2.986.127,00
Perðautos padangos 205
Ðûviai á galvà 380
Sukelti gaisrai 337
Policija
policijos kyðiai 2
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 137
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 71
Paisekimas 87.96%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 11800.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 490
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 51
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 3422º
Rasti unikalûs ðuoliai 10 out of 70
14.29%
Atlikti unikalûs ðuoliai 4 out of 70
5.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:00
Toliausiai ant priekinio rato 0.00ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:00
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 1669696.62ft
Pësèiomis nueita 278249.56ft
Plaukte nuplaukta 1362.47ft
Automobiliu nuvaþiuota 978556.13ft
Dviraèiu nuvaþiuota 30719.16ft
Motociklu nuvaþiuota 156239.78ft
Laivu nuplaukta 839.53ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 15262.72ft
Lëktuvu nuskrista 206437.27ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 2030.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:40
Laikas su raketine kuprine 0:02
Skrydþiø laikas 0:21
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 11 out of 30
Importuoti automobiliai 1
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 37
Pereiti tiro lygiai 6 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:31
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:24
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:08
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:06
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 0:58
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0:52
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0:57
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 2:35
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 3:14
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 1:09
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!