About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: PyrOxide
Last Updated: 07/10/05 22:46
Viewed 13571 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 54.01%
Ranking kryminalny Jacker (4917)
Ostatnia Wykonana Misja Madd Dogg
Czas grania 19:24
Miniête dni w grze 74 dni
Iloœæ zapisañ gry 86
Liczba odwiedzin w szpitalu 8
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 8
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
91 po 112 próbach
81.25%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3130
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 4%
Wytrzyma³oœæ 42%
Respekt 39%
Pojemnoœæ p³uc 20%
Seksapil 14%
Musku³y 85%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 41%
Umiejêtnoœæ latania 70%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 5%
Hazard 0%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 1
Liczba spieprzonych randek 1
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 17.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 15.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Gangster
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 1
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 12
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 2
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 2
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 50
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $2 900,00
Kasa wydana na modê $1 855,00
Kasa wydana na tatua¿e $50,00
Kasa wydana na fryzjera $900,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $6 370,00
Kasa wydana na jedzenie $52,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $11 827,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $332 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $4 350,00
Kasa wygrana w kasynach $1 050,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $750,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4843 z 7834
61.82%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 85
Ludzie zniszczeni przez ciebie 959
Ludzie zniszczeni przez innych 175
Zniszczeni kryminaliœci 6
Zniszczeni cz³onkowie gangów 25
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 768
Zniszczone pojazdy ziemne 256
Zniczone ³odzie 4
Zniszczone helikoptery i samoloty 104
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 556 269,00
Liczba przebitych kó³ 99
Liczba strza³ów w g³owê 223
Wywo³ane po¿ary 298
Policja
Iloœæ ³apówek 1
Liczba zdobytych gwiazdek 173
Liczba straconych gwiazdek 83
EfektywnoϾ 81.25%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 360.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 373º
Unikalne skoki znalezione 9 out of 70
12.86%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 737.85ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:28
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 208.45ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 88.48ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:21
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:21
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2358191.14ft
Dystans pokonany na nogach 221869.31ft
Dystans pokonany wp³aw 6680.35ft
Dystans pokonany samochodem 1249410.50ft
Dystans pokonany rowerem 25971.57ft
Dystans pokonany motocyklem 399710.81ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 56267.00ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 72962.76ft
Dystans pokonany samolotem 306948.84ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 18046.67ft
Dystans pokonany na bie¿ni 323.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 3:22
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 1:27
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:04
Czas lotu 0:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 2
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $2 155,00
Poziom alfonsa 0
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 0
Kasa zarobiona jako alfons $0,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 9
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 28
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:28
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:16
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!