About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: PyrOxide
Last Updated: 07/10/05 22:46
Viewed 13560 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 54.01%
Nusikaltëlio reitingas Jacker (4917)
Paskutinë Pereita Misija Madd Dogg
Þaidimo laikas 19:24
Þaidime praëjusios dienos 74 dienos
Þaidimas iðsaugotas 86
Apsilankymai ligoninëje 8
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 8
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
91 ið 112 bandymø
81.25%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3130
Þaidëjo statistikos
Storumas 4%
Iðtvermë 42%
Pagarba 39%
Plauèiø talpa 20%
Seksualumas 14%
Raumenys 85%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 41%
Skraidymo gabumai 70%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 5%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 1
Tragiðkø pasimatymø skaièius 1
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 17.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 15.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Gangster
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Gangster
AK47 Gangster
M4 Gangster
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 1
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 12
Verbuoti gaujos nariai 2
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 2
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 50
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $2.900,00
Mados biudþetas $1.855,00
Tatuiruoèiø biudþetas $50,00
Kirpyklø biudþetas $900,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $6.370,00
Maisto biudþetas $52,00
Visas apsipirkimo biudþetas $11.827,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $500,00
Nuosavybës biudþetas $332.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $4.350,00
Loðimuose laimëti pinigai $1.050,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $750,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4843 ið 7834
61.82%
Sunaudota sprogmenø (kg) 85
Tavo nuþudyti þmonës 959
Kitø nuþudyti þmonës 175
Nuþudyti nusikaltëliai 6
Nuþudyti gaujø nariai 25
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 768
Sunaikinti automobiliai/motociklai 256
Sunaikinti laivai 4
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 104
Pridaryta þalos uþ $1.556.269,00
Perðautos padangos 99
Ðûviai á galvà 223
Sukelti gaisrai 298
Policija
policijos kyðiai 1
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 173
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 83
Paisekimas 81.25%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 360.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 373º
Rasti unikalûs ðuoliai 9 out of 70
12.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 737.85ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:28
Toliausiai ant priekinio rato 208.45ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 88.48ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:21
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:21
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2358191.14ft
Pësèiomis nueita 221869.31ft
Plaukte nuplaukta 6680.35ft
Automobiliu nuvaþiuota 1249410.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 25971.57ft
Motociklu nuvaþiuota 399710.81ft
Laivu nuplaukta 56267.00ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 72962.76ft
Lëktuvu nuskrista 306948.84ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 18046.67ft
Bëgimo takeliu nubëgta 323.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 3:22
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 1:27
Laikas su raketine kuprine 0:04
Skrydþiø laikas 0:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 2
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $2.155,00
Sàvadavimo lygis 0
Sàvadautos merginos 0
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $0,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 9
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 28
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:28
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:16
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!