About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Psychopath
Last Updated: 11/22/07 08:03
Viewed 10798 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 77.01%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7853)
Ostatnia Wykonana Misja End Of The Line
Czas grania 42:40
Miniête dni w grze 166 dni
Iloœæ zapisañ gry 227
Liczba odwiedzin w szpitalu 5
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 39
Przemalowania samochodów 23
Iloœæ odwiedzin na si³owni 1
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
129 po 154 próbach
83.77%
Zamalowane tagi 6 out of 100
6%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 0 out of 50
0%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 100lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 70lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 2810
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 6%
Wytrzyma³oœæ 63%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 25%
Seksapil 48%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 40%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 5
Liczba zaliczonych dziewczyn 5
Liczba udanych randek 35
Liczba spieprzonych randek 3
Liczba numerków z dziewczynami 18
Liczba us³ug dziwek 13
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 41.00%
Postêp z Helen¹ 15.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 72.00%
Postêp z Millie 40.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Hitman
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Gangster
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 41
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 54.72%
Utrzymane terytoria 29
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 29
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 35
Zabici zrekrutowani 15
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 53
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1358
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $407 580,00
Kasa wydana na modê $25 195,00
Kasa wydana na tatua¿e $3 306,00
Kasa wydana na fryzjera $1 050,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $22 465,00
Kasa wydana na jedzenie $374,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $457 920,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 600,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $660 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $2 000 000,00
Kasa wygrana w kasynach $342 500,00
Kasa przegrana w kasynach $1 657 500,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $200 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $100 000,00
Iloœc zrabowanych domów 14
Liczba sprzedanych ³upów 37
Kasa zarobiona na w³amaniach $11 220,00
Najwiêkszy ³up $5 780,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14954 z 18921
79.03%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 160
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3234
Ludzie zniszczeni przez innych 438
Zniszczeni kryminaliœci 34
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1259
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2806
Zniszczone pojazdy ziemne 493
Zniczone ³odzie 7
Zniszczone helikoptery i samoloty 114
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 895 713,00
Liczba przebitych kó³ 132
Liczba strza³ów w g³owê 484
Wywo³ane po¿ary 372
Policja
Iloœæ ³apówek 23
Liczba zdobytych gwiazdek 333
Liczba straconych gwiazdek 216
EfektywnoϾ 83.77%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 313.33ft
Najwy¿szy skok 14
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 346º
Unikalne skoki znalezione 7 out of 70
10%
Unikalne skoki wykonane 5 out of 70
7.14%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 757.98ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:18
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 214.53ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 297.17ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:14
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:34
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 6687902.8ft
Dystans pokonany na nogach 713973.94ft
Dystans pokonany wp³aw 5892.26ft
Dystans pokonany samochodem 3939215.25ft
Dystans pokonany rowerem 71536.77ft
Dystans pokonany motocyklem 967721.63ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 36025.04ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 217467.97ft
Dystans pokonany samolotem 736069.94ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:05
Czas lotu 1:33
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $29 604,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $11 100,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 18
Pstrykniête zdjêcia 15
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:18
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:24
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:26
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:52
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:52
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:41
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:28
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:18
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 2:55
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 2:58
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 1:49
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:42
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:02
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:41
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 4:59
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 5:15
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:00
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:16
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:21
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 1:58
Najlepszy czas w World War Aces 2:28
Najlepszy czas w Barnstorming 5:32
Najlepszy czas w Military Service 5:24
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 3:37
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 3:44
Najlepszy czas w Heli Hell 7:08

Get Stats Like These!