About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Psychopath
Last Updated: 11/22/07 08:03
Viewed 10777 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 77.01%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7853)
Paskutinë Pereita Misija End Of The Line
Þaidimo laikas 42:40
Þaidime praëjusios dienos 166 dienos
Þaidimas iðsaugotas 227
Apsilankymai ligoninëje 5
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 39
Perdaþyti automobiliai 23
Gimnastikos salë aplankyta 1
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
129 ið 154 bandymø
83.77%
Perpurkðti grafitai 6 out of 100
6%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 0 out of 50
0%
Didþiausias ðtangos svoris 100lbs
Sunkiausi svarmenys 70lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 2810
Þaidëjo statistikos
Storumas 6%
Iðtvermë 63%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 25%
Seksualumas 48%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 40%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 5
Pasimatymø skaièius 5
Sëkmingø pasimatymø skaièius 35
Tragiðkø pasimatymø skaièius 3
Prieita iki galo su mergina 18
Aplankytos prostitutës 13
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 41.00%
Progresas su Helena 15.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 72.00%
Progresas su Millie 40.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Gangster
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 41
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 54.72%
Priklausanèios teritorijos 29
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 29
Verbuoti gaujos nariai 35
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 15
Viso nuþudyta gaujø nariø 53
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1358
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $407.580,00
Mados biudþetas $25.195,00
Tatuiruoèiø biudþetas $3.306,00
Kirpyklø biudþetas $1.050,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $22.465,00
Maisto biudþetas $374,00
Visas apsipirkimo biudþetas $457.920,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.600,00
Nuosavybës biudþetas $660.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $2.000.000,00
Loðimuose laimëti pinigai $342.500,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $1.657.500,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $200.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $100.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 14
Parduota pavogtø dalykø 37
Vagystëmis uþdirbti pinigai $11.220,00
Didþiausias vagysèiø grobis $5.780,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14954 ið 18921
79.03%
Sunaudota sprogmenø (kg) 160
Tavo nuþudyti þmonës 3234
Kitø nuþudyti þmonës 438
Nuþudyti nusikaltëliai 34
Nuþudyti gaujø nariai 1259
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2806
Sunaikinti automobiliai/motociklai 493
Sunaikinti laivai 7
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 114
Pridaryta þalos uþ $1.895.713,00
Perðautos padangos 132
Ðûviai á galvà 484
Sukelti gaisrai 372
Policija
policijos kyðiai 23
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 333
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 216
Paisekimas 83.77%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 313.33ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 14
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 346º
Rasti unikalûs ðuoliai 7 out of 70
10%
Atlikti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 757.98ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:18
Toliausiai ant priekinio rato 214.53ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 297.17ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:14
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:34
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 6687902.8ft
Pësèiomis nueita 713973.94ft
Plaukte nuplaukta 5892.26ft
Automobiliu nuvaþiuota 3939215.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 71536.77ft
Motociklu nuvaþiuota 967721.63ft
Laivu nuplaukta 36025.04ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 217467.97ft
Lëktuvu nuskrista 736069.94ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:05
Skrydþiø laikas 1:33
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $29.604,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $11.100,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 18
Padarytos nuotraukos 15
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:18
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:24
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:26
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:52
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:52
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:41
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:28
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:18
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 2:55
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 2:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 1:49
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:42
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:02
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:41
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 4:59
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 5:15
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:00
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:16
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:21
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 1:58
Geriausias laikas - World War Aces 2:28
Geriausias laikas - Barnstorming 5:32
Geriausias laikas - Military Service 5:24
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 3:37
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 3:44
Geriausias laikas - Heli Hell 7:08

Get Stats Like These!