About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Psy
Last Updated: 06/19/05 23:17
Viewed 11397 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 28.88%
Ranking kryminalny Gangsta (44948)
Ostatnia Wykonana Misja Badlands
Czas grania 19:39
Miniête dni w grze 59 dni
Iloœæ zapisañ gry 31
Liczba odwiedzin w szpitalu 4
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 21
Przemalowania samochodów 4
Iloœæ odwiedzin na si³owni 9
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
43 po 58 próbach
74.14%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 0
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3040
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 21%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 25%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 38%
Umiejêtnoœæ latania 20%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 70%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 0
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 0
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 0.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 15.00%
Postêp z Katie 15.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Hitman
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 42
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 10
Zabici zrekrutowani 1
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 27
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1808
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Ballas
Kasa
Kasa wydana na bronie $88 000,00
Kasa wydana na modê $9 799,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 305,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $28 115,00
Kasa wydana na jedzenie $210,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $127 629,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $190 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $82 043 648,00
Kasa wygrana w kasynach $200 043 296,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $119 999 936,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $9 999 995,00
Iloœc zrabowanych domów 3
Liczba sprzedanych ³upów 26
Kasa zarobiona na w³amaniach $13 520,00
Najwiêkszy ³up $13 520,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
14678 z 14889
98.58%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 98
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3015
Ludzie zniszczeni przez innych 204
Zniszczeni kryminaliœci 154
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1781
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 2521
Zniszczone pojazdy ziemne 459
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 11
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 451 227,00
Liczba przebitych kó³ 63
Liczba strza³ów w g³owê 304
Wywo³ane po¿ary 85
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 39
Liczba straconych gwiazdek 18
EfektywnoϾ 74.14%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 646.67ft
Najwy¿szy skok 15
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 392º
Unikalne skoki znalezione 0 out of 70
0%
Unikalne skoki wykonane 0 out of 70
0%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 492.33ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:12
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 150.98ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:04
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 130.28ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:04
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:10
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2710323.65ft
Dystans pokonany na nogach 265114.25ft
Dystans pokonany wp³aw 7539.53ft
Dystans pokonany samochodem 1062172.38ft
Dystans pokonany rowerem 181795.30ft
Dystans pokonany motocyklem 599655.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 153814.47ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 272993.34ft
Dystans pokonany samolotem 167238.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 0.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 0:00
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:06
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:48
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 82
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $15 423,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $12 300,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 69
Pstrykniête zdjêcia 59
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 44
BMX Najlepszy czas 2:30
NRG-500 Najlepszy czas 1:58
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:06
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:20
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:34
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:49
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:15
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!