About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Psy
Last Updated: 06/19/05 23:17
Viewed 11398 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 28.88%
Nusikaltëlio reitingas Gangsta (44948)
Paskutinë Pereita Misija Badlands
Þaidimo laikas 19:39
Þaidime praëjusios dienos 59 dienos
Þaidimas iðsaugotas 31
Apsilankymai ligoninëje 4
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 21
Perdaþyti automobiliai 4
Gimnastikos salë aplankyta 9
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
43 ið 58 bandymø
74.14%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 0
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3040
Þaidëjo statistikos
Storumas 21%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 25%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 38%
Skraidymo gabumai 20%
Motociklø vairavimo gabumai 70%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 0
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 0
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 0.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 15.00%
Progresas su Katie 15.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Hitman
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 42
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 10
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 1
Viso nuþudyta gaujø nariø 27
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1808
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Ballas
Pinigai
Ginklø biudþetas $88.000,00
Mados biudþetas $9.799,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.305,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $28.115,00
Maisto biudþetas $210,00
Visas apsipirkimo biudþetas $127.629,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $200,00
Nuosavybës biudþetas $190.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $82.043.648,00
Loðimuose laimëti pinigai $200.043.296,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $119.999.936,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $9.999.995,00
Apiplëðtø namø skaièius 3
Parduota pavogtø dalykø 26
Vagystëmis uþdirbti pinigai $13.520,00
Didþiausias vagysèiø grobis $13.520,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
14678 ið 14889
98.58%
Sunaudota sprogmenø (kg) 98
Tavo nuþudyti þmonës 3015
Kitø nuþudyti þmonës 204
Nuþudyti nusikaltëliai 154
Nuþudyti gaujø nariai 1781
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 2521
Sunaikinti automobiliai/motociklai 459
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 11
Pridaryta þalos uþ $2.451.227,00
Perðautos padangos 63
Ðûviai á galvà 304
Sukelti gaisrai 85
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 39
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 18
Paisekimas 74.14%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 646.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 15
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 392º
Rasti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Atlikti unikalûs ðuoliai 0 out of 70
0%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 492.33ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:12
Toliausiai ant priekinio rato 150.98ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:04
Toliausiai dviem ratais 130.28ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:04
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:10
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2710323.65ft
Pësèiomis nueita 265114.25ft
Plaukte nuplaukta 7539.53ft
Automobiliu nuvaþiuota 1062172.38ft
Dviraèiu nuvaþiuota 181795.30ft
Motociklu nuvaþiuota 599655.75ft
Laivu nuplaukta 153814.47ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 272993.34ft
Lëktuvu nuskrista 167238.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 0.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 0:00
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:06
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:48
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 82
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $15.423,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $12.300,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 69
Padarytos nuotraukos 59
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 44
BMX geriausias laikas 2:30
NRG-500 geriausias laikas 1:58
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:06
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:20
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:34
Geriausias rato laikas - dirt track 0:49
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:15
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!