About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Prince2k
Last Updated: 06/19/05 19:03
Viewed 12775 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 72.73%
Ranking kryminalny Foot-soldier (7742)
Ostatnia Wykonana Misja Los Desperados
Czas grania 51:02
Miniête dni w grze 178 dni
Iloœæ zapisañ gry 180
Liczba odwiedzin w szpitalu 7
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 26
Przemalowania samochodów 6
Iloœæ odwiedzin na si³owni 21
Iloœc wpisanych kodów 11
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
102 po 194 próbach
52.58%
Zamalowane tagi 33 out of 100
33%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 83.33ft
Ostatni wynik w tañczeniu 3650
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 7%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 100%
Pojemnoœæ p³uc 35%
Seksapil 36%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 78%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 43%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 80%
Hazard 100%
Ranga pilota Ace
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 4
Liczba zaliczonych dziewczyn 4
Liczba udanych randek 20
Liczba spieprzonych randek 2
Liczba numerków z dziewczynami 6
Liczba us³ug dziwek 3
Postêp z Denise 98.00%
Postêp z Michelle 15.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 13.00%
Postêp z Millie 35.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Hitman
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 50
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 35.85%
Utrzymane terytoria 19
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 43
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 21
Zabici zrekrutowani 5
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 36
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 2099
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Grove Street Families
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $1 000,00
Kasa wydana na modê $11 047,00
Kasa wydana na tatua¿e $4 917,00
Kasa wydana na fryzjera $1 350,00
Kasa wydana na dziwki $38,00
Kasa wydana na klub striptizerski $340,00
Kasa wydana na tuning aut $33 105,00
Kasa wydana na jedzenie $167,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $49 836,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $400,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $954 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $24 328 868,00
Kasa wygrana w kasynach $8 402 771,00
Kasa przegrana w kasynach $15 926 097,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 000 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $1 000 000,00
Iloœc zrabowanych domów 7
Liczba sprzedanych ³upów 16
Kasa zarobiona na w³amaniach $2 920,00
Najwiêkszy ³up $2 420,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
30307 z 46222
65.57%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 107
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3363
Ludzie zniszczeni przez innych 401
Zniszczeni kryminaliœci 18
Zniszczeni cz³onkowie gangów 2002
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3111
Zniszczone pojazdy ziemne 506
Zniczone ³odzie 6
Zniszczone helikoptery i samoloty 113
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 539 308,00
Liczba przebitych kó³ 209
Liczba strza³ów w g³owê 906
Wywo³ane po¿ary 635
Policja
Iloœæ ³apówek 0
Liczba zdobytych gwiazdek 13786
Liczba straconych gwiazdek 28
EfektywnoϾ 52.58%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Triple insane stunt
Najd³uszy skok 6260.00ft
Najwy¿szy skok 820
najwiêcej fiko³ków przy skoku 11
Najwiêkszy obrót przy skoku 20013º
Unikalne skoki znalezione 5 out of 70
7.14%
Unikalne skoki wykonane 3 out of 70
4.29%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 897.98ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:10
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 224.95ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 65.64ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:12
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 1:12
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 5135465.36ft
Dystans pokonany na nogach 542389.63ft
Dystans pokonany wp³aw 9441.99ft
Dystans pokonany samochodem 2627982.50ft
Dystans pokonany rowerem 150560.25ft
Dystans pokonany motocyklem 631016.13ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 73584.89ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2134.99ft
Dystans pokonany helikopterem 144806.69ft
Dystans pokonany samolotem 837851.63ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 94243.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 21453.33ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 12:25
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 5:50
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:38
Czas lotu 1:34
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 0
Ludzie uratowani w misji medyka 0
Kasa zarobiona w taksówce $0,00
Podwiezieni pasa¿erowie 0
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 5
Kasa zarobiona jako alfons $15 600,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 13 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 2
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 65
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:34
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 2:27
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:55
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:58
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!