About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Prince2k
Last Updated: 06/19/05 19:03
Viewed 12842 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 72.73%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (7742)
Paskutinë Pereita Misija Los Desperados
Þaidimo laikas 51:02
Þaidime praëjusios dienos 178 dienos
Þaidimas iðsaugotas 180
Apsilankymai ligoninëje 7
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 26
Perdaþyti automobiliai 6
Gimnastikos salë aplankyta 21
Sukèiauta 11
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
102 ið 194 bandymø
52.58%
Perpurkðti grafitai 33 out of 100
33%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 83.33ft
paskutinis ðokiø rezultatas 3650
Þaidëjo statistikos
Storumas 7%
Iðtvermë 100%
Pagarba 100%
Plauèiø talpa 35%
Seksualumas 36%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 78%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 43%
Dviraèiø vairavimo gabumai 80%
Loðimai 100%
Lakûnø reitingas Ace
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 4
Pasimatymø skaièius 4
Sëkmingø pasimatymø skaièius 20
Tragiðkø pasimatymø skaièius 2
Prieita iki galo su mergina 6
Aplankytos prostitutës 3
Progresas su Denise 98.00%
Progresas su Michelle 15.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 13.00%
Progresas su Millie 35.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Hitman
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 50
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 35.85%
Priklausanèios teritorijos 19
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 43
Verbuoti gaujos nariai 21
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 5
Viso nuþudyta gaujø nariø 36
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 2099
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Grove Street Families
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $1.000,00
Mados biudþetas $11.047,00
Tatuiruoèiø biudþetas $4.917,00
Kirpyklø biudþetas $1.350,00
Prostituèiø biudþetas $38,00
Striptizo klubø biudþetas $340,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $33.105,00
Maisto biudþetas $167,00
Visas apsipirkimo biudþetas $49.836,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $400,00
Nuosavybës biudþetas $954.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $24.328.868,00
Loðimuose laimëti pinigai $8.402.771,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $15.926.097,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.000.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $1.000.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 7
Parduota pavogtø dalykø 16
Vagystëmis uþdirbti pinigai $2.920,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.420,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
30307 ið 46222
65.57%
Sunaudota sprogmenø (kg) 107
Tavo nuþudyti þmonës 3363
Kitø nuþudyti þmonës 401
Nuþudyti nusikaltëliai 18
Nuþudyti gaujø nariai 2002
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3111
Sunaikinti automobiliai/motociklai 506
Sunaikinti laivai 6
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 113
Pridaryta þalos uþ $2.539.308,00
Perðautos padangos 209
Ðûviai á galvà 906
Sukelti gaisrai 635
Policija
policijos kyðiai 0
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 13786
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 28
Paisekimas 52.58%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Triple insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6260.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 820
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 11
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 20013º
Rasti unikalûs ðuoliai 5 out of 70
7.14%
Atlikti unikalûs ðuoliai 3 out of 70
4.29%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 897.98ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:10
Toliausiai ant priekinio rato 224.95ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 65.64ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:12
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 1:12
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 5135465.36ft
Pësèiomis nueita 542389.63ft
Plaukte nuplaukta 9441.99ft
Automobiliu nuvaþiuota 2627982.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 150560.25ft
Motociklu nuvaþiuota 631016.13ft
Laivu nuplaukta 73584.89ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2134.99ft
Sraigtasparniu nuskrista 144806.69ft
Lëktuvu nuskrista 837851.63ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 94243.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 21453.33ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 12:25
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 5:50
Laikas su raketine kuprine 0:38
Skrydþiø laikas 1:34
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 0
Greitàja iðgelbëti þmonës 0
Taksi uþdirbti pinigai $0,00
Nuveþti keleiviai 0
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 5
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $15.600,00
Eksportuoti automobiliai 13 out of 30
Importuoti automobiliai 2
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 65
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:34
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 2:27
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:55
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:58
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!