About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Poetice
Last Updated: 08/02/05 09:39
Viewed 11055 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 100.00%
Ranking kryminalny Foot-soldier (9162)
Ostatnia Wykonana Misja Dirt Track
Czas grania 76:53
Miniête dni w grze 256 dni
Iloœæ zapisañ gry 260
Liczba odwiedzin w szpitalu 1
Razy utopiony 0
Szczêœcie 1000
Liczba zjedzonych posi³ków 35
Przemalowania samochodów 14
Iloœæ odwiedzin na si³owni 13
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
145 po 275 próbach
52.73%
Zamalowane tagi 100 out of 100
100%
Zrobione zdjêcia 50 out of 50
100%
Zebrane podkowy 50 out of 50
100%
Zebrane ostrygi 50 out of 50
100%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 240lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 5740
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 13%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 97%
Pojemnoœæ p³uc 100%
Seksapil 50%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 85%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 100%
Hazard 79%
Ranga pilota Wedge
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 6
Liczba zaliczonych dziewczyn 6
Liczba udanych randek 65
Liczba spieprzonych randek 4
Liczba numerków z dziewczynami 58
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 100.00%
Postêp z Michelle 100.00%
Postêp z Helen¹ 100.00%
Postêp z Barbar¹ 97.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 100.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Hitman
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Gangster
Shotgun Hitman
Sawn-off shotgun Hitman
Combat shotgun Hitman
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 54
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 100.00%
Utrzymane terytoria 53
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 53
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 102
Zabici zrekrutowani 48
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 81
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 1717
Najwiêkszy gang Grove Street Families
Drugi najwiêkszy gang Ballas
Trzeci najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Kasa
Kasa wydana na bronie $42 080,00
Kasa wydana na modê $25 673,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $700,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $13 985,00
Kasa wydana na jedzenie $342,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $81 630,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $1 200,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $1 039 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $792 563,00
Kasa wygrana w kasynach $267 083,00
Kasa przegrana w kasynach $525 480,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $75 000,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $25 000,00
Iloœc zrabowanych domów 5
Liczba sprzedanych ³upów 19
Kasa zarobiona na w³amaniach $3 060,00
Najwiêkszy ³up $2 000,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
18374 z 25951
70.8%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 60
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3797
Ludzie zniszczeni przez innych 700
Zniszczeni kryminaliœci 104
Zniszczeni cz³onkowie gangów 1633
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 3398
Zniszczone pojazdy ziemne 908
Zniczone ³odzie 5
Zniszczone helikoptery i samoloty 105
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $2 798 606,00
Liczba przebitych kó³ 195
Liczba strza³ów w g³owê 1861
Wywo³ane po¿ary 481
Policja
Iloœæ ³apówek 6
Liczba zdobytych gwiazdek 474
Liczba straconych gwiazdek 271
EfektywnoϾ 52.73%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Double insane stunt
Najd³uszy skok 6266.67ft
Najwy¿szy skok 88
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 1059º
Unikalne skoki znalezione 70 out of 70
100%
Unikalne skoki wykonane 55 out of 70
78.57%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1.23ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 174.44ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:05
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 719701696.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:33
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 3:33
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11545802.28ft
Dystans pokonany na nogach 823225.50ft
Dystans pokonany wp³aw 51236.92ft
Dystans pokonany samochodem 5857141.00ft
Dystans pokonany rowerem 461648.44ft
Dystans pokonany motocyklem 2598868.75ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 83096.67ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 1015980.00ft
Dystans pokonany samolotem 547165.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 71870.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35570.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 9:34
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 14:43
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:32
Czas lotu 3:03
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 79
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 91
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $6 602,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 275,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 4
Kasa zarobiona jako alfons $16 500,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 23:24
Dostarczone paczki 54
Pstrykniête zdjêcia 63
Wykonane poziomy na strzelnicy 12 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 25 out of 25
Wyœcigi
Czas w Bloodring 3:00
Najlepszy wynik w Kickstart 36
BMX Najlepszy czas 1:49
NRG-500 Najlepszy czas 2:29
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:40
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:26
Najlepsza pozycja w dirt track 1
Najlepszy czas w dirt track 5:45
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0:54
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:33
Najlepsza pozycja w Little Loop 1
Najlepszy czas w Little Loop 0:54
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 1
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 1:58
Najlepsza pozycja w City Circuit 1
Najlepszy czas w City Circuit 1:53
Najlepsza pozycja w Vinewood 1
Najlepszy czas w Vinewood 2:52
Najlepsza pozycja w Freeway 1
Najlepszy czas w Freeway 2:29
Najlepsza pozycja w Into the Country 1
Najlepszy czas w Into the Country 3:50
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:20
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:18
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 1
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 2:05
Najlepsza pozycja w Bandito County 1
Najlepszy czas w Bandito County 2:41
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 1
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 2:33
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 1
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 1:46
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 1
Najlepszy czas w San Fierro Hills 5:08
Najlepsza pozycja w Country Endurance 1
Najlepszy czas w Country Endurance 6:03
Najlepsza pozycja w SF to LV 1
Najlepszy czas w SF to LV 3:19
Najlepsza pozycja w Dam Rider 1
Najlepszy czas w Dam Rider 2:20
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 1
Najlepszy czas w Desert Tricks 2:25
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 1
Najlepszy czas w LV Ringroad 2:43
Najlepszy czas w World War Aces 2:27
Najlepszy czas w Barnstorming 6:29
Najlepszy czas w Military Service 6:24
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 4:31
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 4:29
Najlepszy czas w Heli Hell 5:31

Get Stats Like These!