About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Poetice
Last Updated: 08/02/05 09:39
Viewed 11051 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 100.00%
Nusikaltëlio reitingas Foot-soldier (9162)
Paskutinë Pereita Misija Dirt Track
Þaidimo laikas 76:53
Þaidime praëjusios dienos 256 dienos
Þaidimas iðsaugotas 260
Apsilankymai ligoninëje 1
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 1000
Suvalgyti patiekalai 35
Perdaþyti automobiliai 14
Gimnastikos salë aplankyta 13
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
145 ið 275 bandymø
52.73%
Perpurkðti grafitai 100 out of 100
100%
Nuotraukos 50 out of 50
100%
Surinktos pasagos 50 out of 50
100%
Surinktos kriauklës 50 out of 50
100%
Didþiausias ðtangos svoris 240lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 5740
Þaidëjo statistikos
Storumas 13%
Iðtvermë 100%
Pagarba 97%
Plauèiø talpa 100%
Seksualumas 50%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 85%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 100%
Loðimai 79%
Lakûnø reitingas Wedge
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 6
Pasimatymø skaièius 6
Sëkmingø pasimatymø skaièius 65
Tragiðkø pasimatymø skaièius 4
Prieita iki galo su mergina 58
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 100.00%
Progresas su Michelle 100.00%
Progresas su Helena 100.00%
Progresas su Barbara 97.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 100.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Hitman
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Gangster
Ðratinis ðautuvas Hitman
Nupjautavamzdis Hitman
Kovinis ðautuvas Hitman
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 54
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 100.00%
Priklausanèios teritorijos 53
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 53
Verbuoti gaujos nariai 102
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 48
Viso nuþudyta gaujø nariø 81
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 1717
Didþiausia gauja Grove Street Families
Antra pagal dydá gauja Ballas
Treèia pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Pinigai
Ginklø biudþetas $42.080,00
Mados biudþetas $25.673,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $700,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $13.985,00
Maisto biudþetas $342,00
Visas apsipirkimo biudþetas $81.630,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $1.200,00
Nuosavybës biudþetas $1.039.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $792.563,00
Loðimuose laimëti pinigai $267.083,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $525.480,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $75.000,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $25.000,00
Apiplëðtø namø skaièius 5
Parduota pavogtø dalykø 19
Vagystëmis uþdirbti pinigai $3.060,00
Didþiausias vagysèiø grobis $2.000,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
18374 ið 25951
70.8%
Sunaudota sprogmenø (kg) 60
Tavo nuþudyti þmonës 3797
Kitø nuþudyti þmonës 700
Nuþudyti nusikaltëliai 104
Nuþudyti gaujø nariai 1633
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 3398
Sunaikinti automobiliai/motociklai 908
Sunaikinti laivai 5
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 105
Pridaryta þalos uþ $2.798.606,00
Perðautos padangos 195
Ðûviai á galvà 1861
Sukelti gaisrai 481
Policija
policijos kyðiai 6
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 474
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 271
Paisekimas 52.73%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Double insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 6266.67ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 88
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 1059º
Rasti unikalûs ðuoliai 70 out of 70
100%
Atlikti unikalûs ðuoliai 55 out of 70
78.57%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1.23ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:05
Toliausiai ant priekinio rato 174.44ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:05
Toliausiai dviem ratais 719701696.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:33
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 3:33
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11545802.28ft
Pësèiomis nueita 823225.50ft
Plaukte nuplaukta 51236.92ft
Automobiliu nuvaþiuota 5857141.00ft
Dviraèiu nuvaþiuota 461648.44ft
Motociklu nuvaþiuota 2598868.75ft
Laivu nuplaukta 83096.67ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 1015980.00ft
Lëktuvu nuskrista 547165.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 71870.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35570.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 9:34
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 14:43
Laikas su raketine kuprine 0:32
Skrydþiø laikas 3:03
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 79
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 91
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $6.602,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.275,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 4
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $16.500,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 23:24
Pristatyti siuntiniai 54
Padarytos nuotraukos 63
Pereiti tiro lygiai 12 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 25 out of 25
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 3:00
Kickstart - geriausias rezultatas 36
BMX geriausias laikas 1:49
NRG-500 geriausias laikas 2:29
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:40
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:26
Aukðèiausia vieta - dirt track 1
Geriausias laikas - dirt track 5:45
Geriausias rato laikas - dirt track 0:54
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:33
Aukðèiausia vieta - Little Loop 1
Geriausias laikas - Little Loop 0:54
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 1
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 1:58
Aukðèiausia vieta - City Circuit 1
Geriausias laikas - City Circuit 1:53
Aukðèiausia vieta - Vinewood 1
Geriausias laikas - Vinewood 2:52
Aukðèiausia vieta - Freeway 1
Geriausias laikas - Freeway 2:29
Aukðèiausia vieta - Into the Country 1
Geriausias laikas - Into the Country 3:50
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:20
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:18
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 1
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 2:05
Aukðèiausia vieta - Bandito County 1
Geriausias laikas - Bandito County 2:41
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 1
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 2:33
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 1
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 1:46
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 1
Geriausias laikas - San Fierro Hills 5:08
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 1
Geriausias laikas - Country Endurance 6:03
Aukðèiausia vieta - SF to LV 1
Geriausias laikas - SF to LV 3:19
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 1
Geriausias laikas - Dam Rider 2:20
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 1
Geriausias laikas - Desert Tricks 2:25
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 1
Geriausias laikas - LV Ringroad 2:43
Geriausias laikas - World War Aces 2:27
Geriausias laikas - Barnstorming 6:29
Geriausias laikas - Military Service 6:24
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 4:31
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 4:29
Geriausias laikas - Heli Hell 5:31

Get Stats Like These!