About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Pino
Last Updated: 06/20/05 08:56
Viewed 11722 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 17.65%
Ranking kryminalny Pimp (1395)
Ostatnia Wykonana Misja Local Liquor Store
Czas grania 26:10
Miniête dni w grze 83 dni
Iloœæ zapisañ gry 19
Liczba odwiedzin w szpitalu 22
Razy utopiony 0
Szczêœcie 0
Liczba zjedzonych posi³ków 61
Przemalowania samochodów 31
Iloœæ odwiedzin na si³owni 8
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
31 po 49 próbach
63.27%
Zamalowane tagi 32 out of 100
32%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 0 out of 50
0%
Zebrane ostrygi 1 out of 50
2%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 320lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 110lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 35
Najdalszy skok na rowerze 138.89ft
Ostatni wynik w tañczeniu 5560
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 26%
Wytrzyma³oœæ 43%
Respekt 52%
Pojemnoœæ p³uc 0%
Seksapil 39%
Musku³y 100%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 68%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 35%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 10%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 1
Liczba zaliczonych dziewczyn 1
Liczba udanych randek 14
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 7
Liczba us³ug dziwek 0
Postêp z Denise 64.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 0.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Poor
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 15
Stracone terytoria 2
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 24
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 20
Zabici zrekrutowani 13
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 51
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 716
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $3 200,00
Kasa wydana na modê $2 450,00
Kasa wydana na tatua¿e $1 170,00
Kasa wydana na fryzjera $2 550,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $71 230,00
Kasa wydana na jedzenie $386,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $75 086,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $2 500,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $30 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $250,00
Kasa wygrana w kasynach $2 250,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $2 250,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $0,00
Iloœc zrabowanych domów 0
Liczba sprzedanych ³upów 0
Kasa zarobiona na w³amaniach $0,00
Najwiêkszy ³up $0,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
4610 z 7061
65.29%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 23
Ludzie zniszczeni przez ciebie 1329
Ludzie zniszczeni przez innych 344
Zniszczeni kryminaliœci 23
Zniszczeni cz³onkowie gangów 610
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 765
Zniszczone pojazdy ziemne 165
Zniczone ³odzie 0
Zniszczone helikoptery i samoloty 3
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $434 889,00
Liczba przebitych kó³ 152
Liczba strza³ów w g³owê 440
Wywo³ane po¿ary 41
Policja
Iloœæ ³apówek 5
Liczba zdobytych gwiazdek 168
Liczba straconych gwiazdek 155
EfektywnoϾ 63.27%
Razy z³apany 1
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 280.00ft
Najwy¿szy skok 13
najwiêcej fiko³ków przy skoku 1
Najwiêkszy obrót przy skoku 278º
Unikalne skoki znalezione 11 out of 70
15.71%
Unikalne skoki wykonane 8 out of 70
11.43%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 533.23ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:20
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 57.63ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:07
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 0.00ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:00
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:00
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 2811644.57ft
Dystans pokonany na nogach 252958.30ft
Dystans pokonany wp³aw 3399.00ft
Dystans pokonany samochodem 2077781.25ft
Dystans pokonany rowerem 35941.16ft
Dystans pokonany motocyklem 378352.94ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 2170.66ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 2325.56ft
Dystans pokonany helikopterem 0.00ft
Dystans pokonany samolotem 18205.70ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 40510.00ft
Dystans pokonany na bie¿ni 0.00ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 6:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 0:00
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:02
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 0
Kryminaliœci zabici w Vigilante 0
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 0
Ugaszone po¿ary 0
Najwy¿szy poziom jako medyk 7
Ludzie uratowani w misji medyka 28
Kasa zarobiona w taksówce $5 713,00
Podwiezieni pasa¿erowie 27
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 0
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $0,00
Poziom alfonsa 2
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $900,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 0
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 0
Pstrykniête zdjêcia 6
Wykonane poziomy na strzelnicy 0
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 0
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 0
Najlepsza pozycja w 8-Track 0
Najlepszy czas w 8-Track 0
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:21
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 0
Najlepszy czas w Badlands A 0
Najlepsza pozycja w Badlands B 0
Najlepszy czas w Badlands B 0
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!