About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Pino
Last Updated: 06/20/05 08:56
Viewed 11723 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 17.65%
Nusikaltëlio reitingas Pimp (1395)
Paskutinë Pereita Misija Local Liquor Store
Þaidimo laikas 26:10
Þaidime praëjusios dienos 83 dienos
Þaidimas iðsaugotas 19
Apsilankymai ligoninëje 22
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 0
Suvalgyti patiekalai 61
Perdaþyti automobiliai 31
Gimnastikos salë aplankyta 8
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
31 ið 49 bandymø
63.27%
Perpurkðti grafitai 32 out of 100
32%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 0 out of 50
0%
Surinktos kriauklës 1 out of 50
2%
Didþiausias ðtangos svoris 320lbs
Sunkiausi svarmenys 110lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 35
Tolimiausias metimas 138.89ft
paskutinis ðokiø rezultatas 5560
Þaidëjo statistikos
Storumas 26%
Iðtvermë 43%
Pagarba 52%
Plauèiø talpa 0%
Seksualumas 39%
Raumenys 100%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 68%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 35%
Dviraèiø vairavimo gabumai 10%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 1
Pasimatymø skaièius 1
Sëkmingø pasimatymø skaièius 14
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 7
Aplankytos prostitutës 0
Progresas su Denise 64.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 0.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Poor
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Gangster
SMG Poor
AK47 Hitman
M4 Poor
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 15
Prarastos teritorijos 2
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 24
Verbuoti gaujos nariai 20
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 13
Viso nuþudyta gaujø nariø 51
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 716
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $3.200,00
Mados biudþetas $2.450,00
Tatuiruoèiø biudþetas $1.170,00
Kirpyklø biudþetas $2.550,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $71.230,00
Maisto biudþetas $386,00
Visas apsipirkimo biudþetas $75.086,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $2.500,00
Nuosavybës biudþetas $30.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $250,00
Loðimuose laimëti pinigai $2.250,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $2.250,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $0,00
Apiplëðtø namø skaièius 0
Parduota pavogtø dalykø 0
Vagystëmis uþdirbti pinigai $0,00
Didþiausias vagysèiø grobis $0,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
4610 ið 7061
65.29%
Sunaudota sprogmenø (kg) 23
Tavo nuþudyti þmonës 1329
Kitø nuþudyti þmonës 344
Nuþudyti nusikaltëliai 23
Nuþudyti gaujø nariai 610
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 765
Sunaikinti automobiliai/motociklai 165
Sunaikinti laivai 0
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 3
Pridaryta þalos uþ $434.889,00
Perðautos padangos 152
Ðûviai á galvà 440
Sukelti gaisrai 41
Policija
policijos kyðiai 5
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 168
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 155
Paisekimas 63.27%
Keliskart suimtas 1
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 280.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 13
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 1
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 278º
Rasti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Atlikti unikalûs ðuoliai 8 out of 70
11.43%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 533.23ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:20
Toliausiai ant priekinio rato 57.63ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:07
Toliausiai dviem ratais 0.00ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:00
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:00
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 2811644.57ft
Pësèiomis nueita 252958.30ft
Plaukte nuplaukta 3399.00ft
Automobiliu nuvaþiuota 2077781.25ft
Dviraèiu nuvaþiuota 35941.16ft
Motociklu nuvaþiuota 378352.94ft
Laivu nuplaukta 2170.66ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 2325.56ft
Sraigtasparniu nuskrista 0.00ft
Lëktuvu nuskrista 18205.70ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 40510.00ft
Bëgimo takeliu nubëgta 0.00ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 6:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 0:00
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:02
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 0
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 0
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 0
Uþgesinti gaisrai 0
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 7
Greitàja iðgelbëti þmonës 28
Taksi uþdirbti pinigai $5.713,00
Nuveþti keleiviai 27
Pereitos sunkveþimiø misijos 0
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $0,00
Sàvadavimo lygis 2
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $900,00
Eksportuoti automobiliai 0
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 0
Padarytos nuotraukos 6
Pereiti tiro lygiai 0
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 0
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 0
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 0
Geriausias laikas - 8-Track 0
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:21
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 0
Geriausias laikas - Badlands A 0
Aukðèiausia vieta - Badlands B 0
Geriausias laikas - Badlands B 0
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!