About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Paradroid
Last Updated: 07/04/06 00:07
Viewed 12191 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Statystyki ogólnie
Postêp w grze 48.66%
Ranking kryminalny Shooter (5348)
Ostatnia Wykonana Misja Highjack
Czas grania 68:49
Miniête dni w grze 230 dni
Iloœæ zapisañ gry 225
Liczba odwiedzin w szpitalu 3
Razy utopiony 0
Szczêœcie 20
Liczba zjedzonych posi³ków 203
Przemalowania samochodów 142
Iloœæ odwiedzin na si³owni 10
Iloœc wpisanych kodów 0
Dokonania
Misje wykonane
EfektywnoϾ
78 po 108 próbach
72.22%
Zamalowane tagi 23 out of 100
23%
Zrobione zdjêcia 0 out of 50
0%
Zebrane podkowy 1 out of 50
2%
Zebrane ostrygi 5 out of 50
10%
Najwiêkszy ciê¿ar na ³aweczce 160lbs
Najwiêkszy ciêzar na cie¿arkach 80lbs
Najwy¿szy wynik w koszykówce 0
Najdalszy skok na rowerze 0
Ostatni wynik w tañczeniu 3170
Statystyki Gracza
Oty³oœæ 53%
Wytrzyma³oœæ 100%
Respekt 85%
Pojemnoœæ p³uc 45%
Seksapil 7%
Musku³y 82%
Umiejêtnoœci Gracza
Umiejêtnoœæ kierowania 100%
Umiejêtnoœæ latania 0%
Umiejêtnoœc jazdy motocyklem 100%
Umiejêtnoœæ jazdy rowerem 20%
Hazard 0%
Ranga pilota 0
Dziewczyny
Aktualna liczba dziewczyn 2
Liczba zaliczonych dziewczyn 2
Liczba udanych randek 32
Liczba spieprzonych randek 0
Liczba numerków z dziewczynami 14
Liczba us³ug dziwek 1
Postêp z Denise 43.00%
Postêp z Michelle 0.00%
Postêp z Helen¹ 0.00%
Postêp z Barbar¹ 0.00%
Postêp z Katie 100.00%
Postêp z Millie 0.00%
Umiejêtnoœæi strzelnicze
Pistolet Gangster
Pistolet z t³umikiem Poor
Desert Eagle Poor
Shotgun Gangster
Sawn-off shotgun Poor
Combat shotgun Poor
Pistolet maszynowy Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gangi
Najmniej lubiany gang Ballas
Zajête terytoria 15
Stracone terytoria 0
Terytoria pod kontrol¹ 0.00%
Utrzymane terytoria 0
Najwy¿sza liczba utrzymanych terrytoriów 26
Zrekrutowani cz³onkowie gangów 150
Zabici zrekrutowani 64
Zabici cz³onkowie przyjaznych gangów 97
Zabici cz³onkowie wrogich gangów 812
Najwiêkszy gang Ballas
Drugi najwiêkszy gang Los Santos Vagos
Trzeci najwiêkszy gang Grove Street Families
Kasa
Kasa wydana na bronie $673 000,00
Kasa wydana na modê $895,00
Kasa wydana na tatua¿e $0,00
Kasa wydana na fryzjera $1 045,00
Kasa wydana na dziwki $0,00
Kasa wydana na klub striptizerski $0,00
Kasa wydana na tuning aut $3 700,00
Kasa wydana na jedzenie $708,00
Ogó³em wydano kasy na powy¿sze $679 348,00
Kasa wydana na naprawy i malowania aut $13 100,00
Kasa wyadana na posiad³oœci $340 000,00
Hazard i W³amania
Kasa wydana na kasyna $1 500,00
Kasa wygrana w kasynach $0,00
Kasa przegrana w kasynach $0,00
Najwiêksza wygrana w kasynie $0,00
Najmniejsza wygrana w kasynie $500,00
Iloœc zrabowanych domów 1
Liczba sprzedanych ³upów 2
Kasa zarobiona na w³amaniach $80,00
Najwiêkszy ³up $80,00
Destrukcja
Pociski, które trafi³y
CelnoϾ
10656 z 15423
69.09%
U¿yte materia³y wybuchowe w kg 332
Ludzie zniszczeni przez ciebie 3049
Ludzie zniszczeni przez innych 672
Zniszczeni kryminaliœci 115
Zniszczeni cz³onkowie gangów 706
Zabicia od ostatniego zapisania gry 0
Zanotowane zabójstwa 1778
Zniszczone pojazdy ziemne 519
Zniczone ³odzie 1
Zniszczone helikoptery i samoloty 69
Wartoœc zniszczonych posiad³oœci $1 864 622,00
Liczba przebitych kó³ 276
Liczba strza³ów w g³owê 424
Wywo³ane po¿ary 370
Policja
Iloœæ ³apówek 37
Liczba zdobytych gwiazdek 586
Liczba straconych gwiazdek 486
EfektywnoϾ 72.22%
Razy z³apany 0
Kaskaderstwo
Najlepszy wyczyn Insane stunt
Najd³uszy skok 450.00ft
Najwy¿szy skok 12
najwiêcej fiko³ków przy skoku 2
Najwiêkszy obrót przy skoku 765º
Unikalne skoki znalezione 16 out of 70
22.86%
Unikalne skoki wykonane 11 out of 70
15.71%
Najd³u¿sza jazda na tylnym kole 1313.68ft
Najd³u¿szy czas na tylnym kole 0:34
Najd³u¿sza jazda na przednim kole 165.06ft
Najd³u¿szy czas na przednim kole 0:03
Najd³u¿sza jazda na dwóch ko³ach 207.85ft
Najd³u¿szy czas na dwóch ko³ach 0:02
Ostatni poœcig z 5 gwiazdkami lub wiêcej 0:27
Najd³u¿szy czas poœcigu z 5 gwiazdkami lub wiêcej 5:04
Podró¿e
Dystans pokonany ogó³em 11088353.33ft
Dystans pokonany na nogach 547927.69ft
Dystans pokonany wp³aw 20022.15ft
Dystans pokonany samochodem 6846732.50ft
Dystans pokonany rowerem 34515.27ft
Dystans pokonany motocyklem 3578914.00ft
Dystans pokonany ³odzi¹ 16537.12ft
Dystans pokonany wózkiem golfowym 0.00ft
Dystans pokonany helikopterem 24.61ft
Dystans pokonany samolotem 0.00ft
Dystans pokonany na rowerze treningowym 8643.33ft
Dystans pokonany na bie¿ni 35036.66ft
Najd³uszy czas na rowerze treningowym 1:24
Najd³u¿szy dystans na bie¿ni 6:33
Czas na plecaku odrzutowym (jetpacku) 0:00
Czas lotu 0:01
Mini Misje
Najwy¿szy poziom w Vigilante 12
Kryminaliœci zabici w Vigilante 84
Najwy¿szy poziom jako stra¿ak 12
Ugaszone po¿ary 78
Najwy¿szy poziom jako medyk 12
Ludzie uratowani w misji medyka 78
Kasa zarobiona w taksówce $8 148,00
Podwiezieni pasa¿erowie 50
Liczba wykonanych misji cie¿arówk¹ 8
Kasa zarobiona w ciê¿arówce $32 635,00
Poziom alfonsa 10
Liczba obs³u¿onych dziewczyn 2
Kasa zarobiona jako alfons $9 000,00
Liczba wyeksportowanych pojazdów 30 out of 30
Liczba zimportowanych pojazdów 0
Czas potrzebny do zrobieni misji budowlanych (Quarry) 0
Dostarczone paczki 21
Pstrykniête zdjêcia 19
Wykonane poziomy na strzelnicy 9 out of 12
Najwiêcej samochodów zaparkowanych w 'Valet Parking' 0
Wyœcigi
Czas w Bloodring 1:00
Najlepszy wynik w Kickstart 0
BMX Najlepszy czas 0
NRG-500 Najlepszy czas 2:56
Najlepsza pozycja w 8-Track 1
Najlepszy czas w 8-Track 5:35
Najlepsze okr¹¿enie w 8-Track 0:25
Najlepsza pozycja w dirt track 0
Najlepszy czas w dirt track 0
Najlepsze okr¹¿enie w dirt track 0
Najlepsza pozycja w Lowrider Race 1
Najlepszy czas w Lowrider Race 1:28
Najlepsza pozycja w Little Loop 0
Najlepszy czas w Little Loop 0
Najlepsza pozycja w Backroad Wanderer 0
Najlepszy czas w Backroad Wanderer 0
Najlepsza pozycja w City Circuit 0
Najlepszy czas w City Circuit 0
Najlepsza pozycja w Vinewood 0
Najlepszy czas w Vinewood 0
Najlepsza pozycja w Freeway 0
Najlepszy czas w Freeway 0
Najlepsza pozycja w Into the Country 0
Najlepszy czas w Into the Country 0
Najlepsza pozycja w Badlands A 1
Najlepszy czas w Badlands A 3:25
Najlepsza pozycja w Badlands B 1
Najlepszy czas w Badlands B 3:23
Najlepsza pozycja w Dirtbike Danger 0
Najlepszy czas w Dirtbike Danger 0
Najlepsza pozycja w Bandito County 0
Najlepszy czas w Bandito County 0
Najlepsza pozycja w Go-Go-Kart 0
Najlepszy czas w Go-Go-Kart 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Fastlane 0
Najlepszy czas w San Fierro Fastlane 0
Najlepsza pozycja w San Fierro Hills 0
Najlepszy czas w San Fierro Hills 0
Najlepsza pozycja w Country Endurance 0
Najlepszy czas w Country Endurance 0
Najlepsza pozycja w SF to LV 0
Najlepszy czas w SF to LV 0
Najlepsza pozycja w Dam Rider 0
Najlepszy czas w Dam Rider 0
Najlepsza pozycja w Desert Tricks 0
Najlepszy czas w Desert Tricks 0
Najlepsza pozycja w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w LV Ringroad 0
Najlepszy czas w World War Aces 0
Najlepszy czas w Barnstorming 0
Najlepszy czas w Military Service 0
Najlepszy czas w Chopper Checkpoint 0
Najlepszy czas w Whirly Bird Waypoint 0
Najlepszy czas w Heli Hell 0

Get Stats Like These!