About  •  Contact  •  FAQ  •  Friend Sites  •  "Hidden" Stats  •  Users  •  Upload Stats  •  Version History


Viewing San Andreas Stats for: Paradroid
Last Updated: 07/04/06 00:07
Viewed 12294 times


Translate this page from English: English · Croatian · Dutch · French · German · Hebrew · Italian · Lithuanian · Polish · Portuguese · Portuguese (Brazil) · Romanian · Spanish · Ukrainian
Pagrindinës statistikos
Progresas 48.66%
Nusikaltëlio reitingas Shooter (5348)
Paskutinë Pereita Misija Highjack
Þaidimo laikas 68:49
Þaidime praëjusios dienos 230 dienos
Þaidimas iðsaugotas 225
Apsilankymai ligoninëje 3
Kelis kartus nuskæsta 0
Sëkmë 20
Suvalgyti patiekalai 203
Perdaþyti automobiliai 142
Gimnastikos salë aplankyta 10
Sukèiauta 0
Pasiekimai
Pereitos misijos
Paisekimas
78 ið 108 bandymø
72.22%
Perpurkðti grafitai 23 out of 100
23%
Nuotraukos 0 out of 50
0%
Surinktos pasagos 1 out of 50
2%
Surinktos kriauklës 5 out of 50
10%
Didþiausias ðtangos svoris 160lbs
Sunkiausi svarmenys 80lbs
Geriausias krepðinio rezultatas 0
Tolimiausias metimas 0
paskutinis ðokiø rezultatas 3170
Þaidëjo statistikos
Storumas 53%
Iðtvermë 100%
Pagarba 85%
Plauèiø talpa 45%
Seksualumas 7%
Raumenys 82%
Þaidëjo sugebëjimai
Vairavimo gabumai 100%
Skraidymo gabumai 0%
Motociklø vairavimo gabumai 100%
Dviraèiø vairavimo gabumai 20%
Loðimai 0%
Lakûnø reitingas 0
Merginos
Dabartinis merginø skaièius 2
Pasimatymø skaièius 2
Sëkmingø pasimatymø skaièius 32
Tragiðkø pasimatymø skaièius 0
Prieita iki galo su mergina 14
Aplankytos prostitutës 1
Progresas su Denise 43.00%
Progresas su Michelle 0.00%
Progresas su Helena 0.00%
Progresas su Barbara 0.00%
Progresas su Katie 100.00%
Progresas su Millie 0.00%
Ginklø valdymo lygiai
Pistoletas Gangster
Pistoletas su duslintuvu Poor
Desert Eagle Poor
Ðratinis ðautuvas Gangster
Nupjautavamzdis Poor
Kovinis ðautuvas Poor
Maðininis pistoletas Hitman
SMG Hitman
AK47 Hitman
M4 Hitman
Gaujos
Nemëgstamiausia gauja Ballas
Uþimtos teritorijos 15
Prarastos teritorijos 0
Kontroliuojamos teritorijos 0.00%
Priklausanèios teritorijos 0
Didþiausias turëtas teritorijø skaièius 26
Verbuoti gaujos nariai 150
Nuþudyti verbuoti gaujos nariai 64
Viso nuþudyta gaujø nariø 97
Nuþudyti prieðiðkø gaujø nariai 812
Didþiausia gauja Ballas
Antra pagal dydá gauja Los Santos Vagos
Treèia pagal dydá gauja Grove Street Families
Pinigai
Ginklø biudþetas $673.000,00
Mados biudþetas $895,00
Tatuiruoèiø biudþetas $0,00
Kirpyklø biudþetas $1.045,00
Prostituèiø biudþetas $0,00
Striptizo klubø biudþetas $0,00
Automobiliø tiuningo biudþetas $3.700,00
Maisto biudþetas $708,00
Visas apsipirkimo biudþetas $679.348,00
Automobilio tvarkymo biudþetas $13.100,00
Nuosavybës biudþetas $340.000,00
Loðimai ir vagystës
Loðimams iðleisti pinigai $1.500,00
Loðimuose laimëti pinigai $0,00
Loðimuose pralaimëti pinigai $0,00
Didþiausias loðimø laimëjimas $0,00
Didþiausias loðimø pralaimëjimas $500,00
Apiplëðtø namø skaièius 1
Parduota pavogtø dalykø 2
Vagystëmis uþdirbti pinigai $80,00
Didþiausias vagysèiø grobis $80,00
Naikinimas
Taikliai paleistos kulkos
Paleistos kulkos
10656 ið 15423
69.09%
Sunaudota sprogmenø (kg) 332
Tavo nuþudyti þmonës 3049
Kitø nuþudyti þmonës 672
Nuþudyti nusikaltëliai 115
Nuþudyti gaujø nariai 706
Nuþudymai nuo paskutinio punkto 0
Viso teisëtø nuþudymø 1778
Sunaikinti automobiliai/motociklai 519
Sunaikinti laivai 1
Sunaikinti lëktuvai ir sraigtasparniai 69
Pridaryta þalos uþ $1.864.622,00
Perðautos padangos 276
Ðûviai á galvà 424
Sukelti gaisrai 370
Policija
policijos kyðiai 37
Gauta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 586
Iðvengta policijos ieðkomumo þvaigþdþiø 486
Paisekimas 72.22%
Keliskart suimtas 0
Kaskadiniai triukai
Geriausias kaskadinis triukas Insane stunt
Tolimiausias kaskadinis ðuolis 450.00ft
Aukðèiausias kaskadinis ðuolis 12
Daugiausia kaskadinio ðuolio salto 2
Didþiausias kaskadinio ðuoio pasisukimas 765º
Rasti unikalûs ðuoliai 16 out of 70
22.86%
Atlikti unikalûs ðuoliai 11 out of 70
15.71%
Toliausiai ant uþpakalinio rato 1313.68ft
Ilgiausiai ant uþpakalinio rato 0:34
Toliausiai ant priekinio rato 165.06ft
Ilgiausiai ant priekinio rato 0:03
Toliausiai dviem ratais 207.85ft
Ilgiausiai dviem ratais 0:02
Paskutinis laiaks su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 0:27
Ilgiausiai su 5 ar daugiau þvaigþduèiø 5:04
Kelionë
Visas nukeliautas atstumas 11088353.33ft
Pësèiomis nueita 547927.69ft
Plaukte nuplaukta 20022.15ft
Automobiliu nuvaþiuota 6846732.50ft
Dviraèiu nuvaþiuota 34515.27ft
Motociklu nuvaþiuota 3578914.00ft
Laivu nuplaukta 16537.12ft
Golfo veþimëliu nuvaþiuota 0.00ft
Sraigtasparniu nuskrista 24.61ft
Lëktuvu nuskrista 0.00ft
Dviraèiu-treniruokliu nuvaþiuota 8643.33ft
Bëgimo takeliu nubëgta 35036.66ft
Dviraèiu treniruokliu vaþiuota 1:24
Ilgiausiai bëgta bëgimo takeliu 6:33
Laikas su raketine kuprine 0:00
Skrydþiø laikas 0:01
Mini misijos
Aukðèiausias policijos misijø lygis 12
Policijos misijose nuþudyti nusikaltëliai 84
Aukðèiausias gaisrininkø misijø lygis 12
Uþgesinti gaisrai 78
Aukðèiausias ligoninës misijø lygis 12
Greitàja iðgelbëti þmonës 78
Taksi uþdirbti pinigai $8.148,00
Nuveþti keleiviai 50
Pereitos sunkveþimiø misijos 8
Su sunkveþimiais uþdirbti pinigai $32.635,00
Sàvadavimo lygis 10
Sàvadautos merginos 2
Sàvadavimu uþdirbti pinigai $9.000,00
Eksportuoti automobiliai 30 out of 30
Importuoti automobiliai 0
Karjere uþtruktas laikas 0
Pristatyti siuntiniai 21
Padarytos nuotraukos 19
Pereiti tiro lygiai 9 out of 12
Daugiausia maðinø pastatyta per 'Valet Parking' 0
Lenktyniavimas
Visas laikas - bloodring 1:00
Kickstart - geriausias rezultatas 0
BMX geriausias laikas 0
NRG-500 geriausias laikas 2:56
Aukðèiausia vieta - 8-Track' 1
Geriausias laikas - 8-Track 5:35
Geriausias rato laikas - 8-Track 0:25
Aukðèiausia vieta - dirt track 0
Geriausias laikas - dirt track 0
Geriausias rato laikas - dirt track 0
Aukðèiausia vieta - Lowrider Race 1
Geriausias laikas - Lowrider Race 1:28
Aukðèiausia vieta - Little Loop 0
Geriausias laikas - Little Loop 0
Aukðèiausia vieta - Backroad Wanderer 0
Geriausias laikas - Backroad Wanderer 0
Aukðèiausia vieta - City Circuit 0
Geriausias laikas - City Circuit 0
Aukðèiausia vieta - Vinewood 0
Geriausias laikas - Vinewood 0
Aukðèiausia vieta - Freeway 0
Geriausias laikas - Freeway 0
Aukðèiausia vieta - Into the Country 0
Geriausias laikas - Into the Country 0
Aukðèiausia vieta - Badlands A 1
Geriausias laikas - Badlands A 3:25
Aukðèiausia vieta - Badlands B 1
Geriausias laikas - Badlands B 3:23
Aukðèiausia vieta - Dirtbike Danger 0
Geriausias laikas - Dirtbike Danger 0
Aukðèiausia vieta - Bandito County 0
Geriausias laikas - Bandito County 0
Aukðèiausia vieta - Go-Go-Kart 0
Geriausias laikas - Go-Go-Kart 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Fastlane 0
Geriausias laikas - San Fierro Fastlane 0
Aukðèiausia vieta - San Fierro Hills 0
Geriausias laikas - San Fierro Hills 0
Aukðèiausia vieta - Country Endurance 0
Geriausias laikas - Country Endurance 0
Aukðèiausia vieta - SF to LV 0
Geriausias laikas - SF to LV 0
Aukðèiausia vieta - Dam Rider 0
Geriausias laikas - Dam Rider 0
Aukðèiausia vieta - Desert Tricks 0
Geriausias laikas - Desert Tricks 0
Aukðèiausia vieta - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - LV Ringroad 0
Geriausias laikas - World War Aces 0
Geriausias laikas - Barnstorming 0
Geriausias laikas - Military Service 0
Geriausias laikas - Chopper Checkpoint 0
Geriausias laikas - Whirly Bird Waypoint 0
Geriausias laikas - Heli Hell 0

Get Stats Like These!